ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi – post. II
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 731.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 80.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 55.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 51 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 61 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 59 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 47 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 51 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 55 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 52.5 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 601.6 KiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (PDF, 5.2 MiB)
 • Projekt budowlany – branży drogowej (PDF, 18.9 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 3.7 MiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – branży drogowej (PDF, 9.1 MiB)
 • Przedmiar robót – branży drogowej (PDF, 138.5 KiB)
 • Projekt budowlany – kanał technologiczny (PDF, 3.5 MiB)
 • Projekt techniczny – kanał technologiczny (PDF, 1.3 MiB)
 • STWIORB – kanał technologiczny (PDF, 292.2 KiB)
 • Przedmiar robót – kanał technologiczny (PDF, 260 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu – branża elektryczna (PDF, 7.1 MiB)
 • Projekt techniczny – branża elektryczna (PDF, 7.4 MiB)
 • STWIORB – branża elektryczna (PDF, 188.4 KiB)
 • Przedmiar robót – branża elektryczna (PDF, 55.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-05-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 743.2 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 125 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 101.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 98 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 108 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 105.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 94 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 98.5 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 550.8 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 536.6 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 834.8 KiB)
 • Zestawienie opraw do wymiany (PDF, 2.3 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 77.5 KiB)
 • Projekt oświetlenia (PDF, 18.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP - zmiana 1 (PDF, 36.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 18.05.2022 (PDF, 736.9 KiB)
 • Zestawienie opraw do wymiany - wersja do edycji (XLSX, 103.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 2 - 24.05.2022 (PDF, 793.1 KiB)