ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w czterech miejscowościach na terenie Gminy Lubawa
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 360.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 159 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 135.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 120.5 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 130.5 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 128 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 118 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 120 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 207.9 KiB)
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 167.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP - zmiana 1 (PDF, 37.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 1 - 22.09.2022 (PDF, 2.1 MiB)