ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

"Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu upoważnionych podmiotów niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej” - Rozdział 2a ustawy o dostępie do informacji publicznej

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
1.udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa –   http://test.systemdobip.pl/lubawa_gmina_wiejska/.pl
2.udostępniona w serwisie internetowym Gminy Lubawa – www.gminalubawa.pl
3.przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.


Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Gminy Lubawa w Lubawie nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

1.poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
2.udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
3.informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Urząd Gminy Lubawa określa warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.


1.Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w   przypadkach gdy:

1)informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubawa ;
2)wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej   informacji określone,

2.Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Minister Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Druki do pobraniaWniosek ponowne udostępnienie informacji publicznej (do pobrania załączniki)W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

3.Urząd Gminy Lubawa może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

1.Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Urząd Gminy Lubawa, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

2.Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), z tym że:

1)odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
2)uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g   st. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej   lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli     jest znana, albo licencjodawcy, od którego Urząd Gminy Lubawa uzyskał dany utwór.

3.Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. z 2012r poz. 270 z późn. zm.), z tym że:

1)przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2)skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Henryk Bach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Henryk Bach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-15 11:48:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-17 10:54:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-17 12:57:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7094 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »