ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Do zadań referatu gospodarki komunalnej, inwestycji i zamówień publicznych należy w szczególności:

Akapit nr 1 - brak tytułu

1) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
2) zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych,
3) decydowanie o zamknięciu cmentarza, utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi,
4) wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarnego na inny cel po upływie 40 lat od ostatniego pochowania,
5) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
6) prowadzenie spraw związanych z elektryfikacją wsi i oświetleniem ulicznym,
7) zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości,
8) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości urządzeń komunalnych,
9) ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu i komunikacji stwarzających uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji,
10) nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonania czynności ograniczających uciążliwości dla środowiska,
11) zobowiązanie do unieruchomienia maszyny lub innego urządzenia technicznego w wypadku niezastosowania się użytkownika do nakazu,
12) budowanie i modernizowanie dróg gminnych oraz dróg lokalnych w granicach Gminy,
13) programowanie i koordynacja prac związanych z budową sieci: kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazyfikacyjnej i drogowej,
14) prowadzenie spraw związanych z budową, remontami i odbudową obiektów użyteczności publicznej,
15) przygotowywanie projektu zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadamianie o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków,
16) zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na ujęcie w rejestrze,
17) składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji,
18) przyjmowanie zawiadomień o ujawnianiu przedmiotów, które posiadają cechy zabytków,
19) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska i niezwłoczne powiadomienie o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków,
20) działanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej,
21) przejmowanie w zarząd zabytku nieruchomego,
22) monitorowanie realizacji strategii rozwoju Gminy w szczególności: zbieranie danych i informacji, analizowanie danych i informacji, przygotowywanie raportów, ocenianie wyników i ich porównywanie z założeniami strategii, analizowanie odchyleń, planowanie korekt oraz wdrażanie korekt,
23) sporządzanie studium uwzględniającego uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa,
24) sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
25) podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego a następnie o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu,
26) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
27) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
28) przedkładanie Radzie Gminy wykazu decyzji o warunkach zabudowy,
29) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
30) wydawanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg wojewódzkich,
31) wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich,
32) wydawanie opinii w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych i lokalnych,
33) zaliczanie drogi do kategorii dróg zakładowych,
34) planowanie i finansowanie utrzymania i ochrony dróg lokalnych i gminnych,
35) zarządzanie siecią dróg gminnych i lokalnych,
36) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
37) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych i lokalnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
38) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej,
39) ustalanie udziału jednostek w kosztach budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony drogi zakładowej w przypadku gdy droga zakładowa stanowi dojazd do więcej niż jednej jednostki, a nie ustalono wcześniej tego udziału w drodze porozumienia,
40) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
41) przeznaczanie kwot otrzymanych z czynszu dzierżawnego za obwód łowiecki na cele społeczne Gminy oraz na hodowlę i ochronę zwierzyny,
42) współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszarów Gminy, w szczególności zaś w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie,
43) zatwierdzanie statutu spółki oraz jego zmiany,
44) zatwierdzanie planu zagospodarowania i regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki oraz wprowadzanie w tych planach i regulaminach zmian i uzupełnień,
45) tworzenie spółki przymusowej, nadawanie jej statutu oraz wyznaczanie organów spółki i ustalanie wynagrodzenia dla osób nie będących członkami spółki, wyznaczonych do organów spółki,
46) wyrażenie zgody na zbycie, zamianę oraz przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych oraz na zaciąganie pożyczek pieniężnych przez spółkę,
47) zatwierdzanie aktu zbycia udziału we wspólnocie,
48) zatwierdzanie ugod w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,
49) nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabranianie wprowadzania przez właściciela gruntu do wody ścieków nienależycie oczyszczonych,
50) organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych,
51) zarządzanie ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią,
52) przygotowywanie projektu decyzji w sprawie przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego,
53) zobowiązanie do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią lub do dostarczenia posiadanych materiałów,
54) przyznawanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią,
55) nakazanie właścicielom gruntów sprzętu plonów w oznaczonym terminie z terenów zmeliorowanych, zaopatrzonych w urządzenia nawadniające,
56) wydawane zezwoleń na uprawę maku i konopi,
57) nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności,
58) przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów,
59) wzywanie do wykonania określonych czynności lub wykonanie zastępcze,
60) przyznawanie zasiłków właścicielom gruntów rolnych, którzy zwalczając choroby, szkodniki i chwasty ponieśli straty gospodarcze,
61) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zaraźliwą, a w przypadku wałęsania się psa chorego lub podejrzanego o wściekliznę, podjęcie starań mających na celu jego schwytanie lub zabicie, a w razie niemożliwości dokonania tego – powiadomienie sąsiednich gmin i najbliższego Komisariatu Policji,
62) wyznaczanie biegłych do wyceniania zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zaraźliwej,
63) ponoszenie kosztów stosowania środków ochronnych i nadzoru na obszarze gminy w związku ze zwalczaniem zaraźliwej choroby zwierząt,
64) podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub do wiadomości publicznej o zarządzonych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środków w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania ich wykonania,
65) wnioskowanie o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
66) opiniowanie spraw dotyczących rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych i leśnych,
67) nakazywanie w drodze decyzji właścicielowi gruntów wykonanie w określonym terminie odpowiednich zabiegów przeciwdziałających degradacji gleb spowodowanych nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami,
68) przygotowywanie projektu uchwały w przedmiocie zatwierdzenia planu gospodarowania na gruntach położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych,
69) nakazywanie w drodze decyzji właścicielowi gruntów w oznaczonym terminie zniszczenia określonych upraw, przemieszczanie zwierząt poza obszar strefy ochronnej lub dokonanie ich uboju,
70) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości oraz naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (usuwanie drzew lub krzewów),
71) przedstawianie Radzie Gminy do zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
72) zapewnienie warunków do realizacji przepisów o ochronie środowiska oraz kontrolowanie przestrzegania i stosowania tych przepisów na terenie objętym właściwością Gminy,
73) powierzanie jednostkom organizacyjnym lub osobom fizycznym (na ich wniosek lub za ich zgodą) funkcji społecznych opiekunów środowiska,
74) wymierzanie kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni lub drzew i krzewów oraz za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,
75) ustanawianie parku wiejskiego, określanie jego granic oraz sposobu wykonywania ochrony,
76) możliwość uznania za park wiejski terenów, na których znajduje się starodrzew,
77) dokonywanie sprzedaży, przekazywanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy,
78) nieodpłatne przejmowanie gruntów stanowiących własność skarbu państwa na własność Gminy, w użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub użyczenie,
79) nieodpłatne przekazywanie gruntów stanowiących własność Gminy na własność skarbu państwa lub innej Gminy albo w użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub użyczenie,
80) przekazywanie gruntów Gminy komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w odpłatny zarząd,
81) użyczanie (na krótki czas) gruntów Gminy osobom fizycznym, osobom prawnym lub komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
82) sprzedawanie lub oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy a także sprzedaż wolnych budynków i innych urządzeń oraz wolnych lokali stanowiących własność Gminy w drodze przetargu,
83) przejmowanie własności gruntów wydzielonych pod ulice (za odszkodowaniem bądź w drodze umowy),
84) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy wsi,
85) przygotowywanie projektów uchwał o ustaleniu granic gruntów przeznaczonych pod zorganizowane budownictwo wielorodzinne, wykładanie projektów uchwał do wglądu zainteresowanych osób, rozpatrywanie złożonych wniosków, uwag i zastrzeżeń,
86) przygotowywanie projektów uchwał o ustaleniu granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, wszczęcie i prowadzenie postępowania w tym przedmiocie,
87) przejmowanie na własność Gminy gruntów nie wchodzących w skład działek oddanych (w zamian za nieruchomości objęte scaleniem i podziałem) a w szczególności gruntów wydzielonych pod ulice i płace,
88) wypłacanie odszkodowań za grunty, które przeszły na własność Gminy, za urządzenia oraz za drzewa i krzewy,
89) wnioskowanie o dokonanie zmian wpisów w księgach wieczystych oraz o założenie nowych ksiąg wieczystych,
90) przygotowywanie projektów uchwał określających kryteria przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach stanowiących własność Gminy,
91) podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem,
92) zawiadamianie najemców lub dzierżawców lokali o przysługującym pierwszeństwie nabycia oraz byłych właścicieli nieruchomości przejętych na rzecz skarbu państwa lub spadkobierców również o pierwszeństwie nabycia, 93) ustalanie cen nieruchomości stanowiących własność Gminy,
94) ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu oraz innych opłat,
95) wnioskowanie o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Gminy po uprzednim przeprowadzeniu rokowań z właścicielem o nabycie w drodze umowy,
96) korzystanie z przysługującego prawa pierwokupu,
97) ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy,
98) ewidencja kosztów przychodów dla budynków komunalnych,
99) zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe,
100) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne,
101) przygotowanie projektów uchwał w sprawie lokali socjalnych,
102) prowadzenie spraw związanych z przydziałem lokali mieszkalnych,
103) ustanowienie własności lokali oraz określenie sposobu zarządu nieruchomością wspólną,
104) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
105) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
106) wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji w przypadkach określonych ustawowo,
107) wykreślanie w drodze decyzji administracyjnej z ewidencji działalności gospodarczej,
108) inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych oraz informowanie o potrzebach i możliwościach Gminy w tym zakresie,
109) tworzenie, łączenie, przekształcanie i znoszenie bibliotek,
110) nadawanie statutu bibliotekom,
111) zapewnienie bibliotekom odpowiednich warunków działania, w tym warunków lokalowych, wyposażenia, środków finansowych na zakup materiałów bibliotecznych oraz pomoc metodyczną i bibliograficzną,
112) nadzorowanie bibliotek,
113) prowadzenie działalności kulturalnej,
114) organizowanie i tworzenie komunalnych instytucji kultury i nadawanie im statutu, dla których prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym,
115) wydawanie akt o utworzeniu instytucji kultury oraz nadawanie statutu,
116) likwidowanie komunalnych instytucji kultury,
117) przyjmowanie zawiadomień o organizowanych na terenie Gminy imprezach artystycznych lub rozrywkowych,
118) wydawanie decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej,
119) prowadzenie rejestru komunalnych instytucji kultury,
120) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań statutowych,
121) podejmowanie działań dla zdobycia środków finansowych (od fundacji, sponsorów i innych darczyńców) na budowę i utrzymanie obiektów i urządzeń kultury fizycznej,
122) zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne,
123) współdziałanie z wodnym pogotowiem ratunkowym w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne,
124) prowadzenie ewidencji pól biwakowych,
125) opracowywanie programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych,
126) analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,
127) koordynowanie udzielania zamówień publicznych,
128) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty, dostawy i usługi,
129) przygotowywanie projektu zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowych do zamówień publicznych i sprzedaży mienia komunalnego,
130) zgłaszanie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,
131) wystawianie faktur VAT oraz rachunków uproszczonych w szczególności za usługi związane z wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych.
132) udostępnianie informacji publicznych zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej jak i na wniosek,
133) prowadzenie dziennika, w którym odnotowuje się zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione,
134) przygotowywanie projektu decyzji o odmowie lub umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.
135) wydawanie wygaszanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do sprzedaży na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
136) udzielanie zezwoleń i nadzorowanie zbiórek publicznych,
137) wydawanie decyzji o zezwoleniu bądź zakazie odbycia zgromadzenia,
138) przyjmowanie zawiadomień o organizowanych na terenie gminy imprezach rozrywkowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bielicki Marcin
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bielicki Marcin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-18 09:15:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-18 09:16:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-01 19:14:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »