ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Referat Organizacyjno-Oświatowy

Łączne zobowiązanie pieniężne

Referat Finansowo-Podatkowy

Odpis z rejestru instytucji kultury

Referat Organizacyjno-Oświatowy

Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego noszonego przed zawarciem małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Podatek leśny od osób fizycznych

Referat Finansowo-Podatkowy

Podatek leśny od osób prawnych

Referat Finansowo-Podatkowy

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Referat Finansowo-Podatkowy

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Referat Finansowo-Podatkowy

Podatek od posiadania psów

Referat Finansowo-Podatkowy

Podatek od środków transportowych.

Referat Finansowo-Podatkowy

Podatek rolny od osób fizycznych

Referat Finansowo-Podatkowy

Podatek rolny od osób prawnych

Referat Finansowo-Podatkowy

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania osoby na pobyt stały, czasowy trwający ponad 3 miesiące

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Sporządzenie aktu urodzenia

Urząd Stanu Cywilnego

Sporządzenie aktu zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Udostępnienie danych osobowych

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Udostępnienie przydomowej oczyszczalni ścieków

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Uznanie dziecka

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Referat Organizacyjno-Oświatowy

Wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wniosek o wpis/zmianę/wykreślenie/zawieszenie/wznowienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Referat Organizacyjno-Oświatowy

Wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym

Referat Finansowo-Podatkowy

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Referat Organizacyjno-Oświatowy

Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie, wymiana dowodu osobistego

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na wniosek przedsiębiorcy

Referat Organizacyjno-Oświatowy

Wymeldowanie z pobytu stałego

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Wymeldowanie z pobytu stałego

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Wymeldowanie z pobytu stałego, z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze decyzji administracyjnej

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy)

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Zameldowanie na pobyt stały

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Referat Finansowo-Podatkowy

Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Referat Finansowo-Podatkowy

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC

Urząd Stanu Cywilnego

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Referat Organizacyjno-Oświatowy

Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest oraz ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (2013r).

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Zmiana imienia lub nazwiska

Urząd Stanu Cywilnego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Referat Finansowo-Podatkowy