ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.Drukuj informacjęSprawa: Wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Szczegóły informacji

Wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Ogłoszono dnia: 2010-02-09 10:28:32

Termin załatwienia

do 30 dni.

Osoba kontaktowa

Mariusz Kowalkowski

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubawa
       Fijewo 73
  14-260 Lubawa
pokój nr 25 (budynek C)

Telefon kontaktowy

(89) 645-54-45

Adres e-mail

urzad@gminalubawa.pl

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Lubawa
       Fijewo 73
  14-260 Lubawa
pokój nr 25 (budynek C)

Wymagane Dokumenty

2.Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie lub zmianę decyzji (205 zł).
3.Kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który   będzie oddziaływać przedsięwzięcie, poświadczona przez Starostwo Powiatowe w Iławie.
4.Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
5.Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
   lub
   Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy, tj.
1.rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia
2.powierzchnię zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną
3.rodzaj technologii
4.ewentualne warianty przedsięwzięcia
5.przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii
6.rozwiązania chroniące środowisko
7.rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
8.możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
9.obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16.04.2004r. o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
  (Jeżeli któryś z ww. punktów nie dotyczy przedmiotowej sprawy, należy to zaznaczyć - nie należy pomijać żadnego punktu.)
  (w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych).

Czas realizacji

Zgodnie z kpa - do 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

Opłaty

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

płatne w dniu składania wniosku, na rachunek organu:

Urząd Gminy Lubawa
14-260 Lubawa, Fijewo 73

Bank Spółdzielczy w Lubawie:
16 8832 0001 2001 0000 0299 0018

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Lubawa - odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Gminy lub złożyć w Sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi

Wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.
Jeżeli przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko, wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany zwrócić się z zapytaniem do organu właściwego do wydania tej decyzji o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Jeżeli planowane przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast.
Ustalenia decyzji zachowują ważność przez okres czterech lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wykaz obszarów Natura 2000 znajduje się na stronach tematycznych Ministerstwa Środowiska
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/

Podstawa prawna

• Ustawa z 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
• Ustawa z 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r.,Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.)
• Ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mariusz Kowalkowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Kowalkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-05 12:12:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Szymon Szauer
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-09 10:28:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Szymon Szauer
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-22 10:41:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3313 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony