Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Tryb podstawowy - WARIANT I

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Lubawa

Finansowanie: Środki zewnętrzne + Środki własne

Nr UZP: 2023/BZP 00133103

Termin składania ofert / wniosków: 2023-04-05 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-04-05 11:00:00

Ogłoszono dnia: 2023-03-13 przez Łukasz Zieliński

Treść:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2. Wspólny Słownik Zamówień
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV: 45233320-8 Fundamentowanie dróg
CPV: 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
CPV: 45262120-8 Wznoszenie rusztowań
CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
CPV: 45262310-7 Zbrojenie
CPV: 45262300-4 Betonowanie
CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
CPV: 45262110-5 Demontaż rusztowań
CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV: 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
CPV: 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
3. W zakres zamówienia wchodzą:
3.1. Roboty z zakresu architektonicznego i konstrukcyjnego;
3.2. Roboty branży elektrycznej;
3.3. Roboty branży sanitarnej.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do niniejszej SWZ.
5. Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca.
6. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami/zgłoszeniami na budowę, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
7. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2.
8. Rozwiązania równoważne:
8.1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów,
8.2. Zamawiający zaleca zadawanie zapytań do SWZ celem wyjaśnienia równoważności danego elementu,
8.3. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.
8.4. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą:
8.4.1. posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji,
8.4.2. posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
8.5. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez zamawiającego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-13 15:21:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Zieliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-13 20:16:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Zieliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-26 13:57:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
424 raz(y)