ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: Or.2110.2.2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: Or.2110.2.2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów rolnych i leśnych, gospodarki lokalowej i geodezji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Data udostępnienia: 2024-04-12

Ogłoszono dnia: 2024-04-12

Termin składania dokumentów: 2024-04-23 15:00:00

Nr ogłoszenia: Or.2110.2.2024

Zlecający: Wójt Gminy Lubawa

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne:
Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 6 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).
 1. ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. posiada wykształcenie wyższe  stosowne do opisu stanowiska, umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku;
 4. minimum 3 letni staż pracy;
 5. znajomość i umiejętność stosowania obowiązujących przepisów prawa,  w szczególności: ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, prawo geodezyjne i kartograficzne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o  grobach i cmentarzach wojennych, ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku (brak przeciwwskazań  do wykonywania pracy  na wskazanym stanowisku).
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane wykształcenie wyższe z zakresu: gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, geodezji lub administracji;
 2. zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji;
 3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie: aplikacji biurowych, edytora tekstu, poczty elektronicznej;
 4. umiejętność organizacji pracy własnej i wykonywania pracy w zespole;
 5. wysoka kultura osobista, obowiązkowość, dyskrecja,  rzetelność, dyspozycyjność;
 6. umiejętność skutecznej komunikacji, przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
 7. odporność na stres;
 8. znajomość struktury organizacyjnej urzędu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • W zakresie gospodarki nieruchomościami:
 1. przygotowywanie projektu uchwał w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania bonifikat,
 2. wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty, wydzielane pod budowę dróg,
 3. tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy wsi,
 4. przygotowywanie dla utworzonych zasobów gruntów, przed przystąpieniem do ich zabudowy, opracowania geodezyjnego i projektowego oraz projektów podziałów nieruchomości,
 5. ustalenie w oparciu o opinie rzeczoznawcy cen działki przeznaczonej pod budowę domów lub budynków nabywanej lub otrzymywanej w użytkowanie wieczyste przez osoby fizyczne w zamian za przeniesienie własności bądź wywłaszczania nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne,
 6. załatwianie z urzędu spraw nabywania działek przez osoby uprawnione, które były właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na obszarach, na których realizowane ma być skoncentrowane budownictwo jednorodzinne,
 7. korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości,
 8. składanie oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu,
 9. gospodarka gruntami komunalnymi,
 10. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości,
 11. zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste oraz powierzanie sprawowania tego zarządu nieodpłatnie utworzonemu w tym celu przedsiębiorstwu lub innej jednostce organizacyjnej, z załączeniem czynności wymagających decyzji administracyjnych,
 12. zarządzanie gruntami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami związanymi z wykonywaniem zarządu i eksploatacją budynków mieszkalnych,
 13. dokonywanie zamiany gruntów,
 14. skreślanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali,
 15. opracowywanie projektów decyzji o zmianie wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności domu oraz we współużytkowaniu  gruntu po dokonaniu przebudowy, podbudowy lub rozbudowy,
 16. przygotowywanie projektu decyzji o rozwiązaniu umowy  o użytkowanie wieczyste i zarządzanie odebrania gruntów stosownie do art. 240 Kodeksu Cywilnego,
 17. przyjmowanie zgłoszeń roszczeń o odszkodowanie od osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach oddanych  w użytkowanie wieczyste,
 18. występowanie z wnioskami o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste,
 19. przekazywanie nabywcom lokali ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste oraz wygaszanie prawa zarządu tej części gruntu,
 20. orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania,
 21. orzekanie o wygaśnięciu prawa zarządu,
 22. przyjmowanie wniosków o przejęcie zbędnych nieruchomości lub ich części,
 23. wprowadzanie opłat rocznych za niewykorzystanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem,
 24. organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości,
 25. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
 26. przygotowywanie projektu decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości,
 27. scalanie  i wymiana gruntów,
 28. nadzór nad cywilno-prawnym obrotem nieruchomościami rolnymi,
 29. przygotowywanie projektu porozumień-umów dotyczących ustanowienia służebności przejazdu i przechodu, służebności przesyłu zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wiejskiej Lubawa.
 • W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
 1. podejmowanie działań w celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania i ochrony gruntów rolnych a w szczególności:
 • wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • udzielanie informacji o warunkach wyłączenia gruntów z produkcji na wniosek osoby ubiegającej się o wyłączenie.
      2.przygotowywanie na wniosek starosty projektu opinii w sprawach rekultywacji i zagospodarowania
 • W zakresie gospodarki lokalowej:
 1. przygotowywanie projektów umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe,
 2. przygotowywanie danych do projektu zarządzenia wójta w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe,
 3. przygotowywanie danych do projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
 4. prowadzenie spraw związanych z przydziałem lokali mieszkalnych,
 5. ustanowienie własności lokali oraz określenie sposobu zarządu nieruchomością wspólną,
 6. prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania budynków komunalnych,
 7. wystawianie faktur VAT oraz rachunków uproszczonych w szczególności za usługi związane z wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych.​
 • W zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego:
 1. przygotowywanie projektu postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości,
 2. przygotowywanie projektu decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.
 3. zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym,
 4. ustalanie numerów porządkowych budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamianie o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
 • W zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych:
1) bezpośrednie czuwanie nad stanem grobów i cmentarzy wojennych,
2) nadzorowanie prac związanych z stałą konserwacją oraz remontem grobów i naprawą  wszelkich uszkodzeń na cmentarzach wojennych,
3)  informowanie wojewody o uszkodzeniach grobu lub jakichkolwiek urządzeń na cmentarzach wojennych.
 • W zakresie ochrony i opieki nad zabytkami:
1) prowadzenie ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych, objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
2) nadzorowanie prac związanych z sporządzaniem programu opieki nad zabytkami,
3) przekazywanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjętego zawiadomienia, iż w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem,
4) przyjmowanie i rozpatrywanie warunków o udzielanie  dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zasadach określonych w podjętej przez radę gminy uchwale.
 • Współdziałanie w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych krajowych  i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej.
 • W zakresie udostępniania informacji publicznej obejmującej zagadnienia z własnego stanowiska poprzez:
 1. redagowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP);
 2. zamieszczanie informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych w BIP;
 3. udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania;
 4. udostępnianie informacji publicznej na wniosek;
 5. przekazywanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek;
 6. kontroli dziennika BIP, w którym odnotowane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione,w każdy dzień powszedni.
 • W zakresie innych spraw:
 1. obsługa techniczna samorządu mieszkańców sołectw (zgodnie z ustalonym harmonogramem).
 2. wykonywanie innych czynności zleconych przez swoich przełożonych, wynikających z charakteru wykonywania pracy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Formy zatrudnienia i wymiar czasu pracy:
1.  Pełny wymiar czasu pracy.
2.  Umowa na czas określony - 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej w przypadku osób podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym), z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca w siedzibie Urzędu Gminy Lubawa, Fijewo 73.
 2. Miejsce wykonywania pracy znajduje się  w budynku B Urzędu Gminy Lubawa – wejście  po schodach.
 3. Brak windy w budynku, (co może stanowić istotne utrudnienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową).
 4. Charakter stanowiska pracy:  praca jednozmianowa, bezpieczne warunki pracy na stanowisku, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 5. Stanowisko pracy wyposażone jest w niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem;
 2. list motywacyjny;
 3. życiorys zawodowy – curriculum vitae (CV);
 4. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z dokładnym opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej;
 5. kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie;
 6. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń  oraz innych dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe, posiadane  kwalifikacje, ukończone  kursy, szkolenia, umiejętności i referencje (oryginały dokumentów do wglądu);
 7. oświadczenie kandydata, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowego oraz czy nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 8. oświadczenie kandydata, o posiadaniu  pełnej zdolność do czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań  do wykonywania pracy  na wskazanym stanowisku- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 10. w przypadku ubiegania się o zatrudnienie osoby posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa    w art. 13a ust. 2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych);
 11. oświadczenie kandydata  o  zapoznaniu się  z klauzulą informacyjną o  przetwarzaniu  danych osobowych  kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie- (RODO), stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-04-23 15:00:00
b. Sposób:
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne (oferty) należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór  na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony gruntów rolnych i leśnych, gospodarki lokalowej i geodezji. 
wraz  z podaniem danych kontaktowych kandydata
 • osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie, Fijewo 73, 14-260 Lubawa;
 • pocztą elektroniczną na adres: urzad@gminalubawa.pl  w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego;
 • lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu  Gminy Lubawa,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2024 roku (wtorek) do godziny 15:00.
c. Miejsce:
Urząd Gminy Lubawa
Fijewo 73
14-260 Lubawa

VII. Informacje dodatkowe:

 Informacje dodatkowe :
 • aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone lub przesłane po wyżej określonym terminie (decyduje data faktycznego  wpływu  oferty do Urzędu, a nie data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane;
 • wymagane oświadczenia, życiorys i list motywach  muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata;
 • osoby ubiegające się  o zatrudnienie  mają prawo  do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych  osobowych  oraz ich poprawiania;
 • osoby  zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu Komisja Rekrutacyjna może zaprosić  na rozmowy  kwalifikacyjne (powiadomienie: telefoniczne  lub e-mailem);
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubawa  http://www.bip.gminalubawa.pl/ oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubawa - Fijewo 73 .

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY W URZĘDZIE GMINY LUBAWA
Szanowni Państwo, realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:
 • Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wiejska Lubawa z siedzibą w Urzędzie Gminy Fijewo 73, 14- 260 Lubawa, reprezentowana przez Wójta Gminy. Z Administratorem Danych Osobowych (ADO) można skontaktować się telefonując pod numer: (89) 645-54-10 lub pisząc pod wskazany adres
e-mail: urzad@gminalubawa.pl
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz jego Zastępcę, z którym możecie się Państwo skontaktować
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych, pisząc na adres
e- mail: iod@gminalubawa.pl
 • Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego tj. oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Państwo aplikujecie, oceny zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Państwo aplikujecie oraz wyboru odpowiedniej osoby do pracy w urzędzie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 1. obowiązek prawny ciążący na Administratorze- w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 22¹ Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530), w związku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 2. uzasadniony interes Administratora – w zakresie danych zebranych podczas procesu rekrutacyjnego oraz związanych z tym wyników testów kwalifikacyjnych. Uzasadniony interes Administratora wynika
  z konieczności sprawdzenia Państwa umiejętności i zdolności co jest konieczne dla wyboru najlepszych kandydatów w ramach procesu rekrutacji (odpowiada to przesłance legalizującej przetwarzanie danych wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. dobrowolna zgoda wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w sytuacji, gdy udostępnią Państwo dane osobowe w zakresie szerszym niż wskazany w przepisach Kodeksu pracy.
 4. dobrowolna zgoda wyrażona na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (tzw. „danych wrażliwych”), o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 • Prawo do cofnięcia zgody:
W przypadku podania przez Państwa danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu cofnięcia.
 • Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych osobowych:
Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji obowiązku ustawowego.
 1. w przypadku braku podania przez Państwa danych osobowych wymaganych ustawą, Administrator danych nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy ciążącego na nim obowiązku prawnego, co z kolei może skutkować brakiem możliwości realizacji Państwa sprawy i rozpatrzenia Państwa kandydatury, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. w przypadku istnienia wymogu umownego, brak podania danych osobowych skutkował będzie brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 3. podanie przez Państwa danych dodatkowych, w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne, jednakże może okazać się konieczne dla załatwienia sprawy w oczekiwany przez Państwa sposób.
 • Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat, licząc od dnia założenia aplikacji. W przypadku rozpatrzenia Państwa kandydatury pozytywnie i nawiązaniu stosunku pracy, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. 50 lat od ustania stosunku pracy albo 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończą Państwo pracę, w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. albo gdy został złożony raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Odbiorcy danych osobowych:
Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania, informacje o stanowisku, wyniku naboru a także jego uzasadnieniu, udostępnione będą publicznie w siedzibie Urzędu oraz na przedmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej i przetwarzane będą przez okres 3 miesięcy.
Bez Państwa wiedzy i zgody Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom. Jednak w niezbędnym zakresie i w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez Administratora danych usług, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organom ścigania, organom kontrolnym).
Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom wspierającym Administratora danych w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych.
 • Przekazywanie danych osobowych/ profilowanie:
Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 • Przysługujące prawa związane z ochroną danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, posiadają Państwo następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, na podstawie art. 15 RODO; - prawo do żądania sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia) Państwa danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO; - prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO; - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do przenoszenia danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO; - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów
o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony