ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: Or. 2111.2.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: Or. 2111.2.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko pracy ds. budownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Urząd Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Data udostępnienia: 2019-06-17

Ogłoszono dnia: 2019-06-17

Termin składania dokumentów: 2019-07-03 15:00:00

Nr ogłoszenia: Or. 2111.2.2019

Zlecający: Wójt Gminy Lubawa

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne :
 kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 6 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2018,poz. 1260 z późn.m.) tj. posiadać :
 -   obywatelstwo polskie ;
-    pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych ;
-    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku (brak przeciwwskazań  do wykonywania pracy  na stanowisku urzędniczym );
-  wykształcenie wyższe o kierunku : geodezja, budownictwo , gospodarka przestrzenna;
-   dodatkowo punktowany - staż pracy w administracji publicznej  ;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 
   oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ;
-  cieszy się nieposzlakowaną opinią ;
     -   znajomość przepisów prawnych regulujących  ustrój i kompetencje samorządu    gminnego , w szczególności :
 • ustawa o samorządzie gminnym;
 • ustawa o pracownikach samorządowych ;
 • ustawa o finansach publicznych ;
 •  dobra praktyczna znajomość obsługi komputera ;
b. Wymagania dodatkowe:
 
 Wymagania dodatkowe :
 1. znajomość przepisów  dotyczących :
  1. funkcjonowania samorządu gminy ;
  2. z zakresu  prawa budowlanego , ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , gospodarcze komunalnej ;
  3. z  zakresu  Prawa Zamówień Publicznych ;
  4. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ;
  5. o finansach publicznych ;
 
 1. umiejętność  sporządzania  i analizowania kosztorysów  inwestorskich, rozliczania zużycia materiałów , czytania projektów budowlanych;
 2. umiejętność pracy w zespole ;
 3. umiejętność organizowania stanowiska pracy;
 4. samodzielność, odpowiedzialność i kreatywność w działaniu ;
 5. prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym :
 
   W zakresie  planowania i zagospodarowania przestrzennego :
 1. Przygotowywanie , prowadzenie i rozliczanie  inwestycji komunalnych ;
 2. Przygotowywanie  planu remontów gminnych budynków ;
 3. Organizowanie  wykonawstwa inwestycji i remontów ;
 4. Kontrolowanie robót remontowych ;
 5. Udział w opracowywaniu  i realizacji planów remontowych ;
 6. Bezpośrednia  kontrola  i koordynacja  realizacji  zadań inwestycyjnych z zakresu   budownictwa i zapewnienie  właściwego nadzoru  inwestorskiego;
 7. Udział w procedurach związanych z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych ;
 8. Przygotowywanie i prowadzenie inwestycji w ramach  inicjatyw lokalnych, w zakresie  wznoszenia budynków ( szacowanie kosztów, ocena dokumentacji)
  9.  Zaopatrywanie zadań inwestycyjnych  w niezbędną  dokumentację formalno-prawną ( zgłoszenia , pozwolenia, odbiory );
10. Nadzór nad opracowywaną dokumentacją projektową i kosztorysową ;
11. Udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej z zakresu budownictwa;
12. Sprawdzanie ofert przetargowych z zakresu budownictwa ;
13. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem książek gminnych  obiektów budowlanych  i zapewnienie  odpowiedniej częstotliwości przeglądów ;
14.Przygotowywanie projektów pism , wniosków , sprawozdań i innych dokumentów  dotyczących  wykonywanych zadań.
15. Nadzorowanie prac związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ;
16. Nadzorowanie prac związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ;
17. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego;
18. Prowadzenie rejestrów planów miejscowych , gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz właściwe ich przechowywanie ;
19. przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ;
20. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy ;
21. Przygotowywanie projektu opinii zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi ;
22. Przygotowywanie projektu decyzji naliczającej jednorazową opłatę , ustaloną w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej tym planem  przez właściciela lub użytkownika wieczystego tzw. renty planistycznej.
 
W zakresie kształtowania i ochrony środowiska :
 
 1. Udział w ustalaniu i opiniowaniu polityki ekologicznej ;
 2. Udział w sporządzaniu gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania określone w polityce ekologicznej państwa ;
 3. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie ;
 4. Prowadzenie  publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ;
 5. Przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz przygotowanie jej projektu ;
 6. Przygotowywanie opinii o projektach prac  geologicznych
 7. Przygotowywanie opinii o planie ruchu zakładu górniczego ;
 8. Przygotowywanie opinii w sprawie koncesji  na poszukiwanie i wydobywanie kopalin pospolitych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. nazwa i adres jednostki – miejsce pracy : Urząd Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie, Fijewo 73, p-ta 14-260 Lubawa ; tel.( 0 – 89) 645-54-10 ; fax ( 0 – 89)  645-54-14 lub 645-54-15 ;
 
2. określenie stanowiska  urzędniczego : stanowisko pracy ds. budownictwa  w Referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych ;
 1. Formy zatrudnienia i wymiar czasu pracy :
  1. Pełny wymiar czasu pracy.
  2. Pierwsza umowa o pracę na czas określony , z możliwością   zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy na czas nieokreślony.
    3. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony ( 6 miesięcy) . W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika
 
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :
- praca w siedzibie Urzędu Gminy Lubawa , Fijewo 73
  - miejsce wykonywania pracy znajduje się  w budynku „B” na piętrze – wejście  po schodach ,
- brak windy w budynku , (co może stanowić istotne utrudnienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową);
- toaleta usytuowana na tym samym piętrze – po przeciwnej stronie biura;
-  charakter stanowiska pracy :  bezpieczne warunki pracy na stanowisku, praca przy   komputerze powyżej 4 godzin dziennie, duża samodzielność, częsty kontakt z interesantami ,szkolenia ,

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty :
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem ;
 2. list motywacyjny ;
 3. życiorys zawodowy – curriculum vitae (CV) ;
 4. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 5. kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie ;
 6. kserokopie świadectw pracy , zaświadczeń  oraz innych dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe , posiadane  kwalifikacje , ukończone  kursy, szkolenia   umiejętności i referencje oraz znajomość języków obcych  (oryginały dokumentów do wglądu) ;
 7. opis przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej ;
 8. oświadczenie kandydata , że  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowego lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 9. oświadczenie kandydata  ,o posiadaniu  pełnej zdolność do czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  ;
 10. w przypadku ubiegania się o zatrudnienie osoby posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kopię dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów , którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ;
     11. oświadczenie kandydata  o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych  kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie –( RODO),stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia ;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-07-03 15:00:00
b. Sposób:
Termin i miejsce składania dokumentów  :
Wymagane dokumenty aplikacyjne (oferty ) należy składać :
- osobiście w siedzibie  w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie, Fijewo 73, p-ta 14-260 Lubawa ;
- pocztą elektroniczną na adres : urzad@gminalubawa.pl  w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego ;
- lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu  w zamkniętej kopercie z dopiskiem :  „Nabór  na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa  w Referacie  Gospodarki Komunalnej , Inwestycji i Zamówień Publicznych” wraz z podaniem danych teleadresowych kandydata : imię i nazwisko adres zamieszkania i numer telefonu -w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 lipca 2019 roku ( środa) do godziny 15:00.   

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe :
      - aplikacje , które wpłyną do Urzędu niekompletne , niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone lub przesłane po wyżej określonym terminie ( decyduje  data faktycznego  wpływu  oferty do Urzędu, a nie data stempla pocztowego ), nie będą rozpatrywane  ;
      - wymagane oświadczenia , życiorys i list motywach  muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata ;
       - osoby ubiegające się  o zatrudnienie  mają prawo  do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych  osobowych  oraz ich poprawiania ;
       -osoby  zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu  Komisja Konkursowa może zaprosić  na rozmowy  kwalifikacyjne ( powiadomienie: telefoniczne  lub e-mailem) ;
-  informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubawa  (http://lubawa-ug.bip-wm.pl), na stronie
   internetowej Urzędu Gminy www.gminalubawa.pl  oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubawa - Fijewo 73.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Breńska-Leliwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-17 14:59:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-17 15:12:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-28 09:21:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2889 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony