ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: Or. 2110.1.2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: Or. 2110.1.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko pracy ds. drogownictwa i komunikacji w Referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Urząd Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie

Wymiar etatu: Pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Data udostępnienia: 2017-10-19

Ogłoszono dnia: 2017-10-19 przez Barbara Breńska-Leliwa

Termin składania dokumentów: 2017-11-13 16:00:00

Nr ogłoszenia: Or. 2110.1.2017

Zlecający: Wójt Gminy Lubawa

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne ( konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku):
kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 6 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j.Dz.U. z 2016,poz. 902 z późn.zm.) tj. posiadać :
 -   obywatelstwo polskie ;
-    pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych ;
-    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku (brak przeciwwskazań  do wykonywania pracy  na stanowisku urzędniczym );
-   wykształcenie wyższe – inżynier : drogownictwa , budownictwa, geodezji ;
     -   znajomość przepisów prawnych  regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, a w szczególności :
      ● ustawy o samorządzie gminnym;
      ● ustawy o pracownikach samorządowych ;
      ● ustawy o finansach publicznych ;
      ● oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw ;
● kodeksu postępowania administracyjnego ;
       - znajomość przepisów prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy, w szczególności znajomość przepisów prawa związanych z inwestycjami drogowymi :
● ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;
● ustawy prawo budowlane ;
● ustawy o drogach publicznych ;
● ustawy prawo o ruchu drogowym ;
● ustawy prawo wodne ;
 - dobra znajomość obsługi komputera (Word, Exel);
-  nie być  skazanym  prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
-  cieszyć  się  nieposzlakowaną opinią;   
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe ( pozostałe wymagania , pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):
   - ukończone kursy, szkolenia z zakresu drogownictwa  i komunikacji ;
   -  umiejętność obsługi urządzeń biurowych ;
        - umiejętność organizacji pracy własnej i wykonywania pracy w zespole;
        - obowiązkowość, rzetelność, komunikatywność, sumienność, skrupulatność samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i kreatywność w działaniu ;
        -  umiejętność przekazywania informacji  w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
        - umiejętność planowania organizacji pracy ;
        - prawo jazdy kat. „B”;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
 
- przygotowywanie dokumentacji technicznej dla inwestycji i kapitalnych remontów dróg , ulic i obiektów inżynierskich związanych z drogownictwem ;
- programowanie i koordynacja prac związanych z budową nowych linii drogowych ;
- organizowanie i nadzorowanie wykonawstwa robót na drogach w zakresie ich utrzymania;
- sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym dróg i ulic ;
- opracowanie planów akcji zimowej oraz koordynacja akcji odśnieżania na terenie gminy;
- zgłaszanie wniosków w sprawie rozwiązań komunikacyjnych  z punktu widzenia transportu , jego organizacji i bezpieczeństwa ;
- sprawdzanie faktur za wykonane roboty drogowe pod względem merytorycznym , w zakresie ich utrzymania ;
- sprawowanie nadzoru nad właściwym wykonaniem przez właścicieli  i zarządców nieruchomości obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku polegającego między innymi na oczyszczaniu ze śniegu , lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości , a także usuwania śliskości  w sposób wymagany przepisami o ochronie i kształtowaniu środowiska ;
- wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego ;
- uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych wznoszonych na terenie gminy ;
- określanie rozmiaru inwestycji drogowych , wybór w trybie zamówień publicznych ;
   podmiotów projektowych , uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót ;
- ustalanie kosztów inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu na dany rok ;
- dokonywanie wyboru wykonawcy robót w trybie zamówień publicznych i nadzorowanie realizacji umowy o wykonanie robót lub wykonanie usług ;
- sporządzanie wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów ;
-  koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót związanych z realizacją inwestycji i remontów ;
- przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczanie jej kosztów ;
- udział przy sporządzaniu strategii rozwoju gminy , jej aktualizowaniu i monitorowaniu ;
- wykonywanie innych prac  zleconych przez Wójta Gminy ;
 
Szczegółowy zakres czynności zostanie określony przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :
- praca w siedzibie Urzędu Gminy Lubawa z siedzibą Fijewie , Fijewo 73 ;
- praca jednozmianowa ;
- czas pracy : 40 godzin w tygodniu ;
- wykonywanie obowiązków w terenie ,
 -  stanowisko pracy usytuowane jest w budynku „B” na piętrze – wejście  po schodach ,
- brak windy w budynku , (co może stanowić istotne utrudnienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową);
- ciągi komunikacyjne oraz drzwi niektórych  pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie  się  na wózku inwalidzkim;
- stanowisko pracy nie jest przystosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo ;
- sanitariaty usytuowane na tym samym piętrze ( na przeciwko ) ;
-  charakter stanowiska pracy :  bezpieczne warunki pracy na stanowisku, praca przy   komputerze powyżej 4 godzin dziennie, duża samodzielność, częsty kontakt z interesantami ,szkolenia ;
-   stanowisko wyposażone w komputer, monitor ekranowy, telefon , pozostałe urządzenia biurowe poza  pomieszczeniem;

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

wyniósł mniej niż 6 %

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty :
 
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem ;
 • uzasadnienie ubiegania się o stanowisko - list motywacyjny ;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV) ;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ;
 • kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie ;
 • kserokopie świadectw pracy , zaświadczeń  oraz innych dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe , posiadane  kwalifikacje , ukończone  kursy, szkolenia   umiejętności i referencje oraz znajomość języków obcych  (oryginały dokumentów do wglądu) ;
 • oświadczenie kandydata , że  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 • oświadczenie kandydata  ,o posiadaniu  pełnej zdolność do czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  ;
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do zatrudnienia na w/w stanowisku ;
 • w przypadku ubiegania się o zatrudnienie osoby posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kopię dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów , którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)
 • oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  o treści :  „ Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu   rekrutacji  zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 902)
 
Wszelkie dokumenty dostarczane w formie kopii  winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-11-13 16:00:00
b. Sposób:
Termin i miejsce i sposób  składania dokumentów aplikacyjnych :
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne (oferty ) należy składać :
- osobiście w Sekretariacie  Urzędu Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie, Fijewo 73, p-ta 14-260 Lubawa ;
- pocztą elektroniczną na adres : urzad@gminalubawa.pl  w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego ;
- lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Lubawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem:„Nabór  na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa i komunikacji ” wraz z podaniem danych teleadresowych kandydata : imię i nazwisko adres zamieszkania i numer telefonu -w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2017 r. ( poniedziałek ) do godziny 16,00.   

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe :
 
      - aplikacje , które wpłyną do Urzędu niekompletne , niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych   oraz złożone lub przesłane po wyżej określonym terminie ( decyduje  data wpływu  oferty do Urzędu Gminy Lubawa ), nie będą rozpatrywane  ;
      - wymagane oświadczenia , życiorys i list motywach  muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata ;
      - osoby ubiegające się  o zatrudnienie  mają prawo  do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych  osobowych  oraz ich poprawiania ;
      - osoby  zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu  Komisja Konkursowa może zaprosić  na rozmowy  kwalifikacyjne( powiadomienie: telefoniczne  lub e-mailem) ;
- wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą :Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu   rekrutacji  zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2016 r. poz. 922) ;
- informacja o wynikach naboru umieszczona  zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubawa  (http://lubawa-ug.bip-wm.pl), na stronie
   internetowej Urzędu Gminy www.gminalubawa.pl  oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubawa - Fijewo 73 .
- złożone przez uczestników dokumenty (oferty) należy odebrać w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru . Nieodebrane  przez kandydatów  dokumenty zostaną  komisyjnie ( protokolarnie) zniszczone. Złożone dokumenty aplikacyjne nie będą  odsyłane kandydatom.
 
Informacja o wskaźniku zatrudnienia  osób niepełnosprawnych:
 
Informujemy, że  wskaźnik  zatrudnienia  osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lubawa  w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w  miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6 % . Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności winna  dołączyć je do swoich dokumentów aplikacyjnych
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Breńska-Leliwa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Breńska-Leliwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-20 11:18:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-20 11:21:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-21 07:39:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony