ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościDrukuj informacjęSprawa: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Szczegóły informacji

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Organizacyjno-Oświatowy

Ogłoszono dnia: 2012-03-27 12:27:19

Termin załatwienia

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej dla której rejestr jest prowadzony.

Osoba kontaktowa

Senkowska Żaneta

Miejsce załatwienia

Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego ''Czyste Środowisko", ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

(89) 645-54-17

Adres e-mail

j+KCYHfJeduMCyt1yyU1y7MNhvZkSYsgtddW3UTR5hQZmZFnoqAw9AyOrpbLGwZrDqMspRG5AYbvymJw1GByUh6wGL/3qD6HyFbq1VwxqreKjlz8zGJszBtFEJr29ED7

Sposób załatwienia

W Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 21 listopada 2023 r.  poz 5616 opublikowane zostało obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskirgo "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie.
 
Z dniem ogłoszenia zmian Statutu zadanie własne gmin członkowskich, w tym także Gminy Lubawa w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych z kontrolą działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie.
 
W związku z powyższym wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prosimy kierować na adres: Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego ''Czyste Środowisko", ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda

Miejsce odbioru

Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego ''Czyste Środowisko", ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda

Wymagane Dokumenty

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1.dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada
   2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz 1635 ze. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie
   ustawy (01.01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r.
   o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).
2.oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
   właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1.dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od   właścicieli 
   nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2.znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli    
  nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze. zm.)”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1.firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2.oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3.podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz
  pełnionej funkcji.
Druk do pobrania :  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej (do pobrania załącznik)

Czas realizacji

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, nie później  niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku
wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej dla której rejestr
jest prowadzony.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 50 zł, określona na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
 

Uwagi

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy
tj. 1 stycznia 2012r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą
wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru
działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia
2012r.
(art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r., poz. 399).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1.posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia
  jego odpowiedniego stanu technicznego;
2.utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli    
   nieruchomości;
3.spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli    
   nieruchomości;
4.zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1.przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji
  odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia
  27 kwietnia 2001r. o odpadach;
2.przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
  pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do
  przetwarzania odpadów komunalnych.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399).
2.Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
  ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87).
3.Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024 r., poz. 236 ze zm.)
4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz 2111).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony