ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek o wpis/zmianę/wykreślenie/zawieszenie/wznowienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczejDrukuj informacjęSprawa: Wniosek o wpis/zmianę/wykreślenie/zawieszenie/wznowienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Szczegóły informacji

Wniosek o wpis/zmianę/wykreślenie/zawieszenie/wznowienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Organizacyjno-Oświatowy

Ogłoszono dnia: 2011-06-30 11:10:19

Termin załatwienia

do czasu wersyfikacji przez Ministerstwo Gospodarki

Osoba kontaktowa

Senkowska Żaneta

Miejsce załatwienia

Ministerstwo Gospodarki – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

Rejestracja na stronie: CEIDG

Telefon kontaktowy

(89) 645-54-17

Adres e-mail

uB/KS14xTNM4nPKYpmBYes6fkzj4xu1Hr6nnqCedzoYShlkcDBH+ow/d1r0+JaFEv48UxvG4M0NRZH5EFOXluTexlkqvXG0p17pM+GYvwkYFJolCQpY+WCKuFCtVw5Y1

Sposób załatwienia

1.Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza
   elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji
   Publicznej
ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem
   elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny
   CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej
   potwierdzenie złożenia wniosku.


2.Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu zgodnym z
   formularzem, o którym mowa pkt 1, w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie
   gminy:

1) osobiście albo
2) wysłany listem poleconym z poświadczonym notarialnie podpisem przedsiębiorcy.

3.Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, o którym
   mowa w ust. 2 pkt 1, i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie
   wniosku.
4.Organ gminy przekształca wniosek, o którym mowa w ust. 2, na formę dokumentu
   elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym
   za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych
   w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym
   profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje podpisem osobistym, o którym
   mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo podpisuje w inny sposób akceptowany
   przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację
   osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie
   później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Miejsce odbioru

Wydruk ze strony CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Czas realizacji

do czasu wersyfikacji przez Ministerstwo Gospodarki

Opłaty

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat na podstawie art. 13 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z  2022 r. poz.541).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z  2022 r. poz.541).
« powrót do poprzedniej strony