ˆ

Organy Gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-04-09 12:20:32 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Rada Gminy  - organ stanowiący i kontrolny gminy. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, to rada nosi nazwę rady miejskiej; w gminach miejskich jest to rada miasta. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie od 1 do 3. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Wójt - jest wybierany w wyborach powszechnych, pełniąc funkcję organu wykonawczego gminy. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Do zadań wójta należy w szczególności:

  - przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
  - określanie sposobu wykonywania uchwał
  - gospodarowanie mieniem komunalnym
  - wykonywanie budżetu
  - zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 

Prawo lokalne - to system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i w przybliżeniu jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane.

« powrót do poprzedniej strony