ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. MortęgiDrukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: Tryb podstawowy - WARIANT I

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Lubawa

Finansowanie: Środki zewnętrzne + Środki własne

Nr UZP: 2022/BZP 00137519/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-05-12 09:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-04-27 przez

Treść:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2. Wspólny Słownik Zamówień
CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.
CPV: 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych.
CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV: 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
3. W zakres zamówienia wchodzą:
3.1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne;
3.2. Poszerzenia jezdni;
3.3. Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego;
3.4. Wykonanie zjazdów na posesje z betonu asfaltowego;
3.5. Wykonanie chodnika/peronu z kostki betonowej;
3.6. Wykonanie zjazdów na posesję z kostki betonowej;
3.7. Roboty wykończeniowe;
3.8. Wykonanie Kanału technologicznego;
3.9. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych;
3.10. Wykonanie linii kablowej;
3.11. Ustawienie słupów oświetleniowych;
3.12. Demontaż opraw oświetleniowych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do niniejszej SWZ.
5. Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca.
6. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami/zgłoszeniami na budowę, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
7. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
8. Rozwiązania równoważne:
8.1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów,
8.2. Zamawiający zaleca zadawanie zapytań do SWZ celem wyjaśnienia równoważności danego elementu,
8.3. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.
8.4. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą:
8.4.1. posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji,
8.4.2. posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
8.5. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez zamawiającego.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony