ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Ogłoszono dnia: 2009-04-16 14:38:33

Termin załatwienia

Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku

Osoba kontaktowa

Joanna Kasprowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubawa
Fijewo 73
14-260 Lubawa
pokój nr 23 (budynek B)

Telefon kontaktowy

89 6455460

Adres e-mail

edg@gminalubawa.pl

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Lubawa
Fijewo 73
14-260 Lubawa
pokój nr 23 (budynek B

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek EDG-1

Opłaty

Zwolnione z opłat na podstawie art. 7ba ust. 7 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zmianami).

Uwagi

1. Wniosek EDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego.
2. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.
3. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 155, poz. 1095 z późn. zmianami).
2. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zmianami).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Załączniki