ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowo-Podatkowym

Miejsce pracy: Urząd Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansowo-Podatkowy

Data udostępnienia: 2017-07-17

Ogłoszono dnia: 2017-07-17 przez Barbara Breńska-Leliwa

Termin składania dokumentów: 2017-07-31 16:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2017

Zlecający: Wójt Gminy Lubawa

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 6 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2016,poz. 902) tj. posiadać :
 -   obywatelstwo polskie ;
-    pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych ;
-    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku (brak przeciwwskazań  do wykonywania pracy  na stanowisku urzędniczym );
-   wykształcenie wyższe o kierunku : ekonomia, rachunkowość ;
-   wymagany staż pracy : minimum 3- letni staż pracy na stanowisku księgowej/ księgowego ( dodatkowo punktowany - staż pracy w administracji publicznej)
     -   znajomość przepisów prawnych regulujących  ustrój i kompetencje samorządu    gminnego , w szczególności :
 • ustawa o samorządzie gminnym;
 • ustawa o pracownikach samorządowych ;
 • ustawa o finansach publicznych ;
 • oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw;
       -  znajomość przepisów prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy, w szczególności znajomość przepisów prawa związanych z sektorem finansów publicznych w zakresie rachunkowości budżetowej :
 • ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych …., rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów  oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
 • ustawy o rachunkowości ;
 • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej – rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych  w zakresie operacji finansowych ;
 • ustawy o podatku od towarów i usług  oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy ;
  -  dobra znajomość obsługi komputera (Word, Exel) oraz programów biurowych , bankowości elektronicznej ;
  - nie być  skazanym  prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  -   cieszyć  się  nieposzlakowaną opinią ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
b. Wymagania dodatkowe:
-  ukończone kursy, szkolenia z zakresu spraw księgowych ;
-  umiejętność obsługi urządzeń biurowych ;
-  umiejętność organizacji pracy własnej i wykonywania pracy w zespole;
-  rzetelność, komunikatywność , sumienność, skrupulatność ,samodzielność,     dyspozycyjność. odpowiedzialność i kreatywność w działaniu ;
- umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły ;
- umiejętność planowania i organizacji pracy ;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

     
 1. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej dochodów budżetowych w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej i planu kont oraz sprawozdawczości finansowej, w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
- prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
2. Rozdzielanie wyciągów bankowych na poszczególne podatki i opłaty , tworzenie odpowiedniego dokumentu księgowego;
3. Uzgadnianie dochodów Gminy z księgowością podatkową;
4. Przygotowanie i kontrola rachunkowa dowodów finansowych do realizacji, po uprzednim  stwierdzeniu zakupu, dostawy, usługi przez merytorycznych pracowników.
5. Sporządzanie przelewów.
6. Porównywanie danych z księgą rachunkową z odpowiednimi dokumentami, weryfikacja i analiza tych danych.
7. Prawidłowe i terminowe przekazywanie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.
8. Rzetelne, prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań z dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Współpraca w sporządzaniu sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych o dochodach i wydatkach budżetowych oraz dotacji dla jednostki budżetowej.
10. Przygotowanie niezbędnych informacji do sporządzenia pozostałych sprawozdań budżetowych w zakresie wynikającym z przepisów o sprawozdawczości budżetowej oraz w zakresie operacji finansowych.
11. Prowadzenie ewidencji podatku VAT, a w szczególności:
- prowadzenie rejestrów sprzedaży na podstawie faktur VAT,
- prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji podatkowej i terminowe odprowadzanie podatku VAT,
- weryfikacja danych zawartych w cząstkowych rejestrach sprzedaży i zakupu dla celów prawidłowego sporządzenia cząstkowych deklaracji VAT-7 dostarczonych przez jednostki organizacyjne objęte centralizacją rozliczeń podatku VAT,
- sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT-7 Gminy Lubawa na podstawie cząstkowych deklaracji VAT-7 dostarczonych przez jednostki organizacyjne objęte centralizacją rozliczeń podatku VAT.
12. Wykonywanie innych prac zleconych przez Skarbnika Gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- praca w siedzibie Urzędu Gminy Lubawa , Fijewo 73
- miejsce wykonywania pracy znajduje się  w budynku „A” na piętrze– wejście  po schodach ,
- brak windy w budynku , (co może stanowić istotne utrudnienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową);
- toaleta usytuowana w piwnicy- zejście po schodach ;
-  charakter stanowiska pracy :  bezpieczne warunki pracy na stanowisku, praca przy   komputerze powyżej 4 godzin dziennie, duża samodzielność, częsty kontakt z interesantami ,szkolenia ,

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem ;
 2. list motywacyjny ;
 3. życiorys zawodowy – curriculum vitae (CV) ;
 4. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 5. kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie ;
 6. kserokopie świadectw pracy , zaświadczeń  oraz innych dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe , posiadane  kwalifikacje , ukończone  kursy, szkolenia   umiejętności i referencje oraz znajomość języków obcych  (oryginały dokumentów do wglądu) ;
 7. opis przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej ;
 8. oświadczenie kandydata , że  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowego lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 9. oświadczenie kandydata  ,o posiadaniu  pełnej zdolność do czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  ;
 10. w przypadku ubiegania się o zatrudnienie osoby posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kopię dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów , którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)
11. oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie  danych osobowych  o treści :  „ Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu   rekrutacji  zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / t.j.Dz. U. z 2016 r. poz.922) ;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-07-31 16:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne (oferty ) należy składać :
- osobiście w Sekretariacie  Urzędu Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie, Fijewo 73, p-ta
  14-260 Lubawa;
- pocztą elektroniczną na adres : urzad@gminalubawa.pl  w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego ;
- lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu  w zamkniętej kopercie z dopiskiem :  „Nabór  na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo - Podatkowym  ” wraz z podaniem danych teleadresowych kandydata : imię i nazwisko adres zamieszkania i numer telefonu - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2017 r. ( poniedziałek) do godziny 16,00.
c. Miejsce:
Urzędu Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie, Fijewo 73, poczta: 14-260 Lubawa;

VII. Informacje dodatkowe:

- aplikacje , które wpłyną do Urzędu niekompletne , niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone lub przesłane po wyżej określonym terminie ( decyduje  data faktycznego  wpływu  oferty do Urzędu), nie będą rozpatrywane  ;
- wymagane oświadczenia , życiorys i list motywacyjny  muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata ;
- osoby ubiegające się  o zatrudnienie  mają prawo  do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych  osobowych  oraz ich poprawiania ;
- osoby  zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu  Komisja Konkursowa może zaprosić  na rozmowy  kwalifikacyjne( powiadomienie: telefoniczne  lub e-mailem) ;
- wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą :Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu   rekrutacji  zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 922) ;
-  informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubawa  (http://lubawa-ug.bip-wm.pl), na stronie
   internetowej Urzędu Gminy www.gminalubawa.pl  oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubawa - Fijewo 73 .
- złożone przez uczestników dokumenty (oferty) należy odebrać w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru . Nieodebrane  przez kandydatów  dokumenty zostaną  komisyjnie ( protokolarnie) zniszczone. Złożone dokumenty aplikacyjne nie będą  odsyłane kandydatom.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Breńska-Leliwa Data wytworzenia informacji: 2017-07-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Breńska-Leliwa Data wprowadzenia do BIP 2017-07-17 14:31:15
Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Gawarzewska Data udostępnienia informacji: 2017-07-17 14:36:09
Osoba, która zmieniła informację: Karol Prass Data ostatniej zmiany: 2017-08-21 10:36:47
Artykuł był wyświetlony: 1472 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu