ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Rewitalizacja zabytkowego parku w FijewieDrukuj informację Zamówienie publiczne: Rewitalizacja zabytkowego parku w Fijewie

Szczegóły informacji

Rewitalizacja zabytkowego parku w Fijewie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: Tryb podstawowy - WARIANT I

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Lubawa

Finansowanie: Środki zewnętrzne + Środki własne

Nr UZP: 2023/BZP 00137430

Termin składania ofert / wniosków: 2023-04-21 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-04-21 11:00:00

Ogłoszono dnia: 2023-03-15 przez

Treść:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2. Wspólny Słownik Zamówień
CPV: 45112210-0 Roboty w zakresie kształtowania parków
CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
CPV: 45112730-1 Roboty w zakrsie kształtowania dróg i autostrad
CPV: 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
CPV: 77211600-8 Sadzenie drzew
CPV: 77300000-3 Usługi ogrodnicze
CPV: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
CPV: 77314100-5 Usługi w zakresie trawników
CPV: 77315000-1 Usługi w zakresie siewu
CPV: 77211400-6 Usługi wycinania drzew
CPV: 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
3. W zakres zamówienia wchodzą:
3.1. Roboty branży drogowej;
3.2. Roboty branży zieleni;
3.3. Roboty branży elektrycznej;
3.4. Roboty branży sanitarnej.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do niniejszej SWZ.
5. Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca.
6. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami/zgłoszeniami na budowę, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
7. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2.
8. Rozwiązania równoważne:
8.1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów,
8.2. Zamawiający zaleca zadawanie zapytań do SWZ celem wyjaśnienia równoważności danego elementu,
8.3. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.
8.4. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą:
8.4.1. posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji,
8.4.2. posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
8.5. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez zamawiającego.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony