ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tuszewie wraz z infrastrukturą techniczną
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 724.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 81 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 56.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOC, 51 KiB)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców (DOC, 61.5 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 59.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 48 KiB)
 • Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 51 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 54.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 54.5 KiB)
 • Projektowane postanowienia umowy (PDF, 312.7 KiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 63 MiB)
 • Przedmiary robót (ZIP, 1.2 MiB)
 • STWiORB (ZIP, 2.8 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-01-27
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-31 19:18:00
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2023
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2023 wersja nr 1 (PDF, 39.9 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2023 wersja nr 2 (PDF, 40 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2023 wersja nr 3 (PDF, 44.4 KiB)