ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: Or.2111.1.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: Or.2111.1.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Szkoła Podstawowa

Data udostępnienia: 2022-03-29

Ogłoszono dnia: 2022-03-29

Termin składania dokumentów: 2022-04-13 15:00:00

Nr ogłoszenia: Or.2111.1.2022

Zlecający: Wójt Gminy Lubawa

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:
 
Do konkursu może przystąpić  osoba, która spełnia łącznie warunki określone w rozporządzeniu  MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej  oraz publicznej placówce (t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449)tj.:  
 
1.    Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1)  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie  lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela  lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej  na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał :
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub, 
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa  w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do  wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 
7) nie był prawomocnie ukarany  karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa  w art.276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz.2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 
8)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
11)  w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym polskiego.     
 
  -    ponadto złożył oświadczenie lustracyjne, lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty - zgodnie z art. 7 ust. 1 i 3a  ustawy z dnia 18 października  2006 r. o ujawnianiu  informacji  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1633) dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. przystępujących  do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej.
 
    2.Stanowisko dyrektora  publicznej szkoły podstawowej  może zajmować również  nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier  lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
  2. spełnia  wymagania określone w § 1  pkt 2-11 rozporządzenia  MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora  oraz inne stanowisko kierownicze , w publicznym przedszkolu , publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej  oraz publicznej placówce ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449)
 -     ponadto złożył oświadczenie lustracyjne, lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty - zgodnie z art. 7 ust. 1 i 3a  ustawy z dnia 18 października  2006 r. o ujawnianiu  informacji  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1633) dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. przystępujących  do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej.
 
3.  Stanowisko dyrektora w publicznej szkole może zajmować również:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach  egzaminacyjnych, lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
3)nauczyciel mianowany lub dyplomowany  urlopowany lub zwolniony  z obowiązku świadczenia  pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.263 z późn. zm.)
 -   spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej  bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej  oceny dorobku zawodowego.
-    ponadto złożył oświadczenie lustracyjne, lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty - zgodnie z art. 7 ust. 1 i 3a  ustawy z dnia 18 października  2006 r. o ujawnianiu  informacji  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1633) dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. przystępujących  do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej.
 

V. Wymagane dokumenty:

Wskazanie wymaganych dokumentów. Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
 
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej,
b ) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
-    stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
-    stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
wraz z klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.
c) oświadczenie  zawierające  następujące dane osobowe kandydata:
-    imię (imiona) i nazwisko,
-    datę i miejsce urodzenia,
-    obywatelstwo,
-    miejsce zamieszkania  (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów  potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b):  świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających  posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) w przypadku cudzoziemca poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
-    dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października  1999 r. o języku polskim  (Dz.U. z 2021 r. poz.672), lub
-    dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
-    dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia  publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.289),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2021r. poz.1633) –  w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela  mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy  lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego,
n)   w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762), lub w art.276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz.2183 z późn. zm.),
o)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
p) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie, czytelnie podpisane. Kserokopie oryginałów dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata i zawierać: czytelny podpis, datę i miejsce dokonania poświadczenia.
Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę  kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały  dokumentów, o których mowa w § 1 ust.2 pkt 4 lit. d-g, l i m  rozporządzenia  MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).
 

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-04-13 15:00:00
b. Sposób:
Informacja o: 
a) sposobie i terminie składania ofert:
Ofertę należy składać  w zamkniętej  kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym (adresem do korespondencji) kandydata i telefonem kontaktowym w  Urzędzie Gminy Lubawa, w godzinach pracy Urzędu, na adres:
 
Urząd Gminy Lubawa,
Fijewo 73, 14–260 Lubawa, 
tel. (89) 645-54-18 lub 645-54-10
 
 w terminie do dnia  13 kwietnia 2022 r. (środa) do godz. 15:00,
 
 Na kopercie oprócz  w/w danych teleadresowych powinien znajdować się dopisek:
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Prątnicy”.
 
W przypadku dostarczenia dokumentów za pomocą poczty decyduje  data wpływu oferty do Urzędu Gminy Lubawa (a nie data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną do Urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 
b) dopuszczenie składania ofert w postaci elektronicznej:
Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
 
c. Miejsce:
Urząd Gminy Lubawa,
Fijewo 73, 14–260 Lubawa, 
tel. (89) 645-54-18 lub 645-54-10

VII. Informacje dodatkowe:

Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania  konkursowego:
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lubawa.
Konkurs przeprowadzony zostanie nie później  niż w ciągu 14 dni roboczych  od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu konkursu.
Przewodniczący Komisji  ustala termin i miejsce  posiedzenia komisji, o czym powiadamia pisemnie w postaci papierowej pozostałych członków komisji  oraz kandydatów, nie później  niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na podany adres zwrotny.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 z 4.5.2016) zwanym dalej ( „RODO”)   informujemy, że:
  1. Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest Wójt Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie 73, 14-260 Lubawa;
  2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych w  sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@gminalubawa.pl, lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Lubawa;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia  konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Prątnicy. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 63 ust.1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).
  4. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Dokumenty  aplikacyjne pozostałych osób będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po rozstrzygniecie naboru. Mogą one być odbierane osobiście przez zainteresowanych w tym terminie.
  5. Informacja o wyniku konkursu zawierająca imię  i nazwisko oraz termin powierzenia stanowiska zostanie upubliczniona na stronie internetowej;
     - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubawa pod adresem: http://www.bip.gminalubawa.pl
      6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom   trzecim. Odbiorcami danych mogą być             tylko:
a) instytucje upoważnione z mocy prawa tj.: podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
       7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu, zażądania  zaprzestania przetwarzania  i przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesieniu skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
8.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne i jest warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym mającym na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Prątnicy, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w konkursie.
        9. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Sontowska -Pałasz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-29 14:17:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Sontowska-Pałasz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-29 14:20:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Sontowska-Pałasz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-27 14:43:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
202 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony