ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wydział: Referat Finansowo-Podatkowy

Ogłoszono dnia: 2011-06-28 11:15:52

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Alina Ewertowska, Małgorzata Gros

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych
tel. (089) 645-54-23, (089) 645-54-28, pok. nr 12 (budynek A) w godzinach:
poniedziałek – 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek - 700 - 1500

Telefon kontaktowy

(089) 645-54-23, (089) 645-54-28

Adres e-mail

gros.m@gminalubawa.pl, ewertowska.a@gminalubawa.pl

Sposób załatwienia

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w formie decyzji przesłanej do wnioskodawcy listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji lub poprzez ustanowionego pełnomocnika w terminie uzgodnionym z pracownikiem odpowiedzialnym za załatwienie sprawy.
 
Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.). Nie wszczyna się postępowania a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałoby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.)

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych
tel. (089) 645-54-23, (089) 645-54-28, pok. nr 12 (budynek A) w godzinach:
poniedziałek – 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek - 700 - 1500

Wymagane Dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.
 
Druk do pobrania: INRL -1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego-druk obowiązywał do dnia 30 czerwca 2019 r. (plik do pobrania w załączniku)
 
Zgodnie z dodanym do art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) ust. 9a, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane od dnia 1 lipca 2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez platformę ePUAP). Możliwość taka dotyczy tylko nowych, ministerialnych wzorów deklaracji, przy czym warunkiem uprawniającym do złożenia zeznania na nowym formularzu jest to, aby obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.
 
Jednocześnie na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 6 ust. 13 wyżej wskazanej ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.  Wzory te obowiązują od dnia 1 lipca, ale mają zastosowanie tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. (np. po tym dniu zakupiono nieruchomość). W pozostałych przypadkach stosuje się wzory wynikające z uchwały Rady Gminy
 
 
Ujednolicone wzory informacji i deklaracji wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r. - tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r.)
 
Uwaga! Do każdej informacji IN-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZIN-1 (1), stanowiący jej integralną część.
ZIN-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)
ZIN-3 (1) - Dane pozostałych podatników (należy dołączyć tylko w przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność więcej niż jednej osoby)

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubawa i składa się je w Sekretariacie Urzędu Gminy lub do pokoju nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi

  • Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
Podstawa prawna art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.)
 
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w Urzędzie Gminy w sekretariacie lub w pok. nr 12.
  • Podatek od nieruchomości można umorzyć.
Podstawa prawna - art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.)
 
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w Urzędzie Gminy w sekretariacie lub w pok. nr 12.
  • Zwolnienia od podatku od nieruchomości:
Uchwała nr XXXV/228/14 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2014 r., poz. 2386). 
 
Podatek płatny jest w 4 ratach kwartalnych w terminie do dnia:
 
   I rata – do 15 marca każdego roku
 II rata – do 15 maja każdego roku
         III rata – do 15 września każdego roku
          IV rata – do 15 listopada każdego roku
 
  • Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów), w kasie Urzędu Gminy Lubawa lub na konto Urzędu Gminy Lubawa:
UWAGA NR KONTA OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.
Bank Spółdzielczy w Lubawie:
16 8832 0001 2001 0000 0299 0018
 
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tj Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.),
- Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2015 r., w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru deklaracji na podatek leśny (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2015 r., poz. 5036),
- Uchwała nr XXXV/228/14 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2014 r., poz. 2386),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz 900 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Zalewska, Dorota Staniszewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Zalewska, Alina Ewertowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-24 11:38:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Pawłowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-28 11:15:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Willamowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-09 09:30:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2567 raz(y)