ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 r.

Wydział: Referat Finansowo-Podatkowy

Ogłoszono dnia: 2010-03-01 13:11:46

Termin załatwienia

Terminy składania wniosków: od 1 lutego danego roku do 29 lutego danego roku oraz od 1 sierpnia danego roku do 31 sierpnia danego roku Terminy wystawienia decyzji 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Osoba kontaktowa

Alina Ewertowska, Małgorzata Gros

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubawa. 
pok. nr 12 (budynek A) w godzinach:
poniedziałek 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek 700-1500   
 
 

Telefon kontaktowy

(089) 645-54-23, (089) 645-54-28

Adres e-mail

gros.m@gminalubawa.pl i ewertowska.a@gminalubawa.pl

Sposób załatwienia

1. Producent rolny w terminie:
  •  od 1 lutego danego roku  do 29 lutego danego roku składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej   w okresie od 1 sierpnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku do 31 stycznia danego roku
  • od 1 sierpnia danego roku do 31 sierpnia danego roku składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego danego roku do 31 lipca danego roku.
do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy).
 
2.Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3.Za gospodarstwo rolne w rozumieniu  ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

4.W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku  przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i oświadczeniu, nie dotyczy współmałżonków).

5.W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa w pkt 1 załącza  odpis z tego rejestru.

6.Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia w Dzienniku Ustaw i jest dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin.

7.Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 710). Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika urzędu gminy lub miasta.

8.Kwotę  podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2022 r. - 1,00zł /litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku i iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku porzedzającym rok,  w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
 
Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:
                                                           110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
                                                         40 *  liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła 

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

9.Wypłata kwoty zwrotu podatku przyznanego producentom rolnym nastąpi gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Lubawa
Fijewo 73
14-260 Lubawa
fax. (89) 645 54 15
pok. 12 (budynek A) w godzinach:
poniedziałek 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek 700-1500

Wymagane Dokumenty

- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego  (do pobrania w załączniku)
 
- w przypadku dużej ilości faktur - Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego (do pobrania w załączniku)

Czas realizacji

 
 
Terminy wypłat:
- do 30 kwietnia danego roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- do 31 października danego roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
 gotówką w kasie Urzędu Gminy Lubawa albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubawa i składa się je w Sekretariacie Urzędu Gminy lub do pokoju nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj.Dz.  U.  z 2022 r., poz. 846),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie  oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2466),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r.  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2266),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z póź. zm)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Zalewska, Alina Ewertowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Gros, Alina Ewertowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-03-01 12:58:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Pawłowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-03-01 13:11:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Willamowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-02 08:05:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3992 raz(y)