ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowegoDrukuj informacjęSprawa: Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Szczegóły informacji

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Ogłoszono dnia: 2024-05-15 11:02:12

Termin załatwienia

Wydawanie decyzji następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni

Osoba kontaktowa

Andrzej Baczewski

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko ds. drogownictwa,
tel. (89) 645-54-43, pok. Nr 24. (budynek B)

Telefon kontaktowy

(89) 645-54-43

Adres e-mail

+qdC4Pk+R8z0n1dDzkbTFLOQFMYXGj3Oy38ZpvmLspDTEKFiqLivoVEAo2RPRUnT42Ed/itI4Cc4j9/LQcVXxP7oVfiBW+rSSIQ27z6bW26eoo+mwRxCCvffzpBTm/004Q+b8PGG+J3Vmdv3BF3KVdUtaguHCOQyWvbQji87PYs=

Sposób załatwienia

1. Złożenie wniosku.
2. Rozpatrzenie wniosku.
3. Wizja lokalna.
4. Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko ds. drogownictwa,
tel. (89) 645-54-43, pok. Nr 24. (budynek B)

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych wraz z załącznikami (druki do pobrania):
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;
2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dodatkowo:
1) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
2) oświadczenie o:
a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
c) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
1) projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym - do wglądu;
2) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót;
3) pełnomocnictwa;
4) opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo;

Opłaty

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubawa Nr XXXI/203/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. (Dz. U. Woj. W-M z 10.02.2014r, poz.544 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu (ul. Związku Jaszczurczego 14 a; 82-300 Elbląg).

Uwagi

Za zajęcie pasa drogowego:
- bez zezwolenia zarządcy drogi,
- z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
- o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,
zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności ustalonej opłaty.
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji, z uwzględnieniem okresu na ewentualne uzupełnienie wniosku oraz uprawomocnienie decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U.2022. 1693. ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j.Dz.U.2016.1264)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony