ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r.Drukuj informacjęSprawa: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r.

Szczegóły informacji

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r.

Wydział: Referat Finansowo-Podatkowy

Ogłoszono dnia: 2010-03-01 13:11:46

Termin załatwienia

Terminy składania wniosków: od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. oraz od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Terminy wystawienia decyzji: w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku. Pieniądze będą wypłacane w terminach: - do 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, - do 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie Urzędu Gminy Lubawa albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Zalewska, Alina Ewertowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych
pok. nr 12 (budynek A) w godzinach:
poniedziałek 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek 700-1500   
 
Telefon kontaktowy:
tel. (089) 645-54-23, (089) 645-54-28,
 

Telefon kontaktowy

(089) 645-54-23, (089) 645-54-28

Adres e-mail

agnieszka.z@gminalubawa.pl i ewertowska.a@gminalubawa.pl

Sposób załatwienia

1. Producent rolny w terminie:
  •  od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 rskłada wniosek o zwrot podatku akcyzowego  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej   w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
  • od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy).
 
2.Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3.Za gospodarstwo rolne w rozumieniu  ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

4.W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku  przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i oświadczeniu, nie dotyczy współmałżonków).

5.W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa w pkt 1 załącza  odpis z tego rejestru.

6.Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia w Dzienniku Ustaw i jest dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin.

7.Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 710). Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika urzędu gminy lub miasta.

8.Kwotę  podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2020 r. - 1,00zł /litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2020 r. i iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku porzedzającym rok,  w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
 
Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosić będzie:
                                                           100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
                                                           liczba dużych jednostek przeliczeniowychbydła * 30

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

9.Wypłata kwoty zwrotu podatku przyznanego producentom rolnym nastąpi gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Lubawa
Fijewo 73
14-260 Lubawa
fax. (89) 645 54 15
pok. 12 (budynek A) w godzinach:
poniedziałek 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek 700-1500

Wymagane Dokumenty

 
- w przypadku dużej ilości faktur - druk do pobrania: Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego (do pobrania w załączniku)

Czas realizacji

Terminy składania wniosków:  od 1 lutego 2020 r. do 29  lutego 2020 r. oraz od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 
Terminy wystawienia decyzji: w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
 
Pieniądze będą wypłacane w terminach:
- do 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- do 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
 gotówką w kasie Urzędu Gminy Lubawa albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubawa i składa się je w Sekretariacie Urzędu Gminy lub do pokoju nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.  U.  z 2015 r., poz. 1340),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie  oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2466),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2489),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2096)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Zalewska, Alina Ewertowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Zalewska, Alina Ewertowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-03-01 12:58:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Pawłowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-03-01 13:11:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Chrobak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-07 12:27:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3886 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony