ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży/ poza miejscem sprzedaży.Drukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży/ poza miejscem sprzedaży.

Szczegóły informacji

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży/ poza miejscem sprzedaży.

Wydział: Referat Finansowo-Podatkowy

Ogłoszono dnia: 2010-02-03 10:26:30

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Osoba kontaktowa

Joanna Ewertowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko d/s koncesji alkoholowych
tel. (89) 645-54-21, pok. Nr 10.

Telefon kontaktowy

(89) 645-54-21

Adres e-mail

ewertowska.j@gminalubawa.pl

Sposób załatwienia

Urząd Gminy Lubawa
Fijewo 73
14-260 Lubawa
pokój Nr 10 (budynek A)

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko ds. d/s koncesji alkoholowych,
tel. (089) 645-54-21, pok. Nr 10.

Wymagane Dokumenty

1.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
2.Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców;
3.Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
4.Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku   mieszkalnym wielorodzinnym;
5.Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1252).
Druk do pobrania : Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (do pobrania załącznik)

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciagu dwóch miesięcy.

Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy w wysokości:
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia .
UWAGA NR KONTA OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.
Bank Spółdzielczy w Lubawie:
16 8832 0001 2001 0000 0299 0018

Tryb odwoławczy

Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubawa w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubawa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

1.Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Lubawa po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, wydanej w formie postanowienia, na które służy zażalenie.
2.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwa
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
c) powyżej 18% zawartości alkoholu.
3.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydawane są na czas oznaczony nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata.
4.Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
a) posiadanie zezwolenia,
b) wniesienie opłaty,
c) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
d) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia, potwierdzającego dokonanie opłaty,
e) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
f) wykonanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
g) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od daty powstania zmiany,
h) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
i) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
5.Zezwolenie cofa się w przypadku:
a) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
• sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
• sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających powyżej 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych,
• sprzedaży, podawania napojów zawierających powyżej 18% alkoholu w domach wypoczynkowych,
b) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
c) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
d) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
e) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży,
f) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
g) orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
6.Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.
7.Zezwolenie wygasa w przypadku:
a) likwidacji punktu sprzedaży lub zawiadomienia o zaprzestaniu działalności,
b) upływu terminu ważności zezwolenia,
c) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
d) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
e) niedopełnienia w terminach obowiązku:
- złożenia oświadczenia,
- dokonania opłaty.
8.W przypadku niezłożenia oświadczenia zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu  dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do  złożenia oświadczenia, nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% od kwoty 525,00 zł albo 2100,00 zł.
9. W przypadku niedokonania opłaty zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiazku dokonania opłaty, jezeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30 % kwoty 525,00 zł albo 2100,00 zł.
10.Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło w wyniku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty, może wystapić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
11.Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).
2.Uchwała Nr XXXVII/236/2018 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lubawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 3203).
3.Uchwała Nr III/16/2002 Rady Gminy Lubawa z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie określenia dni i godzin otwarcia oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Helena Ornaf
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Ewertowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-03 09:39:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Pawłowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-03 10:26:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Willamowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-05 13:50:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1933 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony