ˆ

Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-04-09 13:03:17 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

1. Rejestr uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta
2. Rejestr wniosków i interpelacji radnych.
Dostępne - stanowisko d/s Obsługi Rady Gminy jej Organów i Urzędu
 
3. Rejestr aktów wewnętrznych
4. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
Dostępne - stanowisko d/s Kadrowych i Obsługi Sekretariatu
 
5. Rejestr zamówień publicznych.
Dostępny - stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Pomocowych
 
6. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
7. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
Dostępne - stanowisko ds. Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Architektury
 
8. Rejestr i spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji niearchiwalnej i zlikwidowanych jednostek organizacyjnych. Dostępne - stanowisko d/s Działalności Gospodarczej i Kulturalnej
 
Dane z w/w rejestrów udostępniane są na wniosek w sposób i formie zgodnej z wnioskiem. Ponadto rejestry można przeglądać w Urzędzie Gminy i Gminnym Zespole Oświaty.
 
9. Stały rejestr wyborców - dane z rejestru udostępnia się do wglądu w Urzędzie Gminy lub na wniosek
10. Rejestr skarg i wniosków - skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska /nazwy/ oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Dane z rejestru skarg i wniosków udostępnia się podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

« powrót do poprzedniej strony