ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wybory ławników

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławnika Sądu Rejonowego w Iławie w wyborach na kadencję 2024-2027

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że  w dniu 31 grudnia 2023 r. upływa  kadencja ławników sądów powszechnych wybranych w 2019 r.  na kadencję 2020-2023 . W związku z tym Prezes Sądu  Okręgowego w Elblągu  zwrócił się do Rady Gminy Lubawa z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławnika Sądu Rejonowego w Iławie  na kadencję 2024-2027. Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu uchwałą z dnia 11 maja 2023 r. ustaliło liczbę ławników, która powinna być wybrana na kadencję 2024-2027 przez Radę Gminy Lubawa do Sądu Rejonowego w Iławie          - 1 ławnika. Działając zatem na podstawie  art. 160 § 1 i 2  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów  powszechnych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.217 z późn. zm. )- zwaną  dalej „ustawą” 
                                                              
Rada Gminy Lubawa ogłasza nabór kandydatów na 1  ławnika Sądu Rejonowego w Iławie na kadencję  2024-2027.
Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 czerwca 2023 r.
KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM:
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od  roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia  obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 
 
KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM:
 
Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby  Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
 Nie można być ławnikiem jednocześnie w  więcej niż jednym sądzie.
 
KTO  MOŻE  ZGŁASZAĆ  KANDYDATÓW  NA   ŁAWNIKÓW:
 
Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy kandydatów na ławników mogą zgłaszać  radzie gminy:
 1. prezesi  właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia;
 3. inne organizacje społeczne  i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem  partii politycznych;
 4. co najmniej  50 (pięćdziesięciu) obywateli  mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:
 
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa w dniu  30 czerwca  2023 roku. 
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników, oraz wzór karty zgłoszenia określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 217)  oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty  zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 z późn. zm.).
Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3  oraz w art. 159 § 1 i 2  ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru.
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników  należy dokonać na „karcie zgłoszenia”, której wzór określa załącznik  do Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 9  czerwca 2011 r. w sprawie  sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia  (Dz. U.  z 2011 r. Nr 121, poz. 693 z późn. zm.).
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na „karcie zgłoszenia” należy obowiązkowo  dołączyć następujące  dokumenty  wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece  zdrowotnej (Dz.U., z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 6. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową , zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia;
 7. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 ( pięćdziesięciu) osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.
 
Rada Gminy Lubawa będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji. 
 
OPŁATY:
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie  lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
 
GDZIE  SKŁADAĆ  DOKUMENTY:
 
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami  można składać w Urzędzie Gminy Lubawa  z siedzibą w Fijewie , Fijewo 73 ( Budynek „A”, pokój nr 6 -Referat Organizacyjno- Oświatowy) w dniach i w godzinach pracy Urzędu Gminy Lubawa tj.:
- poniedziałek                     – od 8:00 – do 16:00;
- od wtorku – do  piątku    – od 7:00 – do 15:00;
 Zgłoszenie kandydata (wraz z kompletem dokumentów ) można przesłać za pośrednictwem poczty  na adres: Urząd Gminy Lubawa , Fijewo 73, 14-260 Lubawa  z dopiskiem „kandydat na ławnika” (decyduje data wpływu  do Rady Gminy Lubawa).
 
Zgłoszenia kandydatów, które  wpłyną  do Rady Gminy  Lubawa po upływie terminu określonego w art. 162 §  1 , tj. po 30 czerwca 2023 r., a także  zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych, o których mowa w art. 162  § 2-5 ustawy pozostawia się bez  dalszego biegu.
 
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
Druki dostępne są nieodpłatnie:
- w Urzędzie Gminy Lubawa  z siedzibą w Fijewie; Fijewo 73 p-ta 14-260 Lubawa;  ( budynek „A” pokój nr 6 );
-  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubawa https://bip.gminalubawa.pl/ .
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubawa pod numerem  tel. (89) 645-54-18.
 
W związku z powyższym proszę o zgłaszanie  kandydatur, z uwzględnieniem kryteriów  wymienionych wyżej w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30 czerwca 2023 r.
 
Przy przyjmowaniu zgłoszeń pracownicy nie dokonują ich weryfikacji.
 
 
WZORY DOKUMENTÓW:
 
Pliki do pobrania- Załączniki:
1) karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego;
2) lista  osób zgłaszających kandydata na ławnika sądu powszechnego w naborze na kadencję 2020-2023 -  50 osób, obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy  dokonującej wyboru;
3) wzory oświadczeń  kandydata na ławnika:
            a) że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
            b) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był  pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) wniosek do Krajowego Rejestru Karnego.
 
 
 
Fijewo, dnia 30 maja 2023 r.
                                                                                                                                              Przewodniczący
                        Rady Gminy Lubawa
                          (-) Jan Laskowski
 
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Gminy Lubawa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-30 10:29:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Sontowska-Pałasz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-30 10:49:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Sontowska-Pałasz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-30 11:16:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »