Modernizacja boiska sportowego wraz z... (archiwalna wersja informacji) - Rozstrzygnięte zamówienia publiczne - Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP Grabowo-Wałdyki

Szczegóły informacji

Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP Grabowo-Wałdyki

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Lubawa

Termin składania ofert / wniosków: 2018-06-13 10:00:00

Treść:

CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt budowy boiska o nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną, oraz modernizacja boiska według projektu zapewniającego rozgrywanie meczy dla boisk B i A klasowych
Zakres robót – boisko o wymiarach 95x55 m.
1.2. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią:
 • zlecenie Inwestora,
 • mapa sytuacyjno – wysokościowa,
 • pomiary uzupełniające w terenie,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),
 • uzgodnienia z Inwestorem.
1.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem modernizację boiska o nawierzchni trawiastej wraz z ustawieniem kompletu bramek z siatkami, wykonanie piłkochwytów za liniami końcowymi boiska oraz wykonanie automatycznej instalacji nawadniania opartej na 20 zraszaczach. W ramach robót należy wykonać nowe obrzeża między boiskiem a istniejącą bieżnią Projekt opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz warunkami technicznymi  z zachowaniem uzgodnień z Inwestorem.
Rozwiązania projektowe
1.4. Plan sytuacyjny
Projektuje się boisko do piłki nożnej o wymiarach 95,0x55,0 m z pasami bezpieczeństwa o szerokości:
 • wzdłuż boiska – 3,0 m,
 • za linią końcową – 5,0 m.
Powierzchnia projektowanej nawierzchni trawiastej wynosi ogółem 95,0*55,0 = 5225 m2.
Całość pokazano na planie sytuacyjnym  (rys. nr 1).
1.5. Przekroje poprzeczne
Przyjęto daszkowy przekrój poprzeczny boiska w celu umożliwienia szybszego spływu wód deszczowych. Zaprojektowano spadek poprzeczny w kierunku krawędzi bocznych i = 0,3%.
Spadki poprzeczne pokazano na planie sytuacyjno – wysokościowy (rys. 1).
1.6. Konstrukcja nawierzchni boiska
Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni trawiastej boiska:
warstwa wegetacyjna grubości 15 cm z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej próchniczej, piasku i nawozów w stosunku: 5 jednostek humusu: 2 jednostki torfu:
2 jednostki piasku płukanego 02 oraz nawozy doglebowe (np. Polifoska ) w ilości 400kg/ha Mieszanki należy wykonać na terenie przyległym do boiska wykorzystując humus zdjęty z powierzchni projektowanego boiska.
Technologia wykonania robót
W celu zrealizowania zadania należy wykonać następujące po sobie lub zazębiające się roboty.
1.7. Roboty przy formowaniu koryta ziemnego boiska:
1.7.1. wykonanie robót pomiarowych powierzchniowych,
1.7.2. demontaż istniejących bramek i urządzeń, wykarczowanie terenu od strony północnej i wschodniej
1.7.3. zdjęcie humusu,
1.7.4. zdjęcie szlaki (oprócz prostej równoległej do budynku szkoły)
1.7.5. niwelacja terenu (istniejącego placu gry) z poszerzeniem do wymaganych wymiarów od strony północnej i wschodniej, przy zachowaniu istniejącej bieżni od strony szkoły min. 60m.
1.8. Roboty przy wykonaniu warstw nawierzchni boiska:
1.8.1. wbudowanie obrzeży na prostej
1.8.2. dowóz ziemi urodzajnej oraz torfu, piasku i wymieszanie ze zdjętym humusem w celu uzyskania prawidłowej warstwy wegetacyjnej pod  zasiew trawy
1.8.3. mechaniczne rozścielenie warstwy wegetacyjnej o grubości 15 cm,
1.8.4. montaż automatycznej instalacji nawadniającej z przyłączeniem do istniejącej linii wodociągowej
1.8.5. niwelacja boiska z naniesieniem spadków 0,3%.zagęszczenie
1.8.6. zasiew trawy systemem perforacyjnym (40g/m2)
1.9. Wykonanie – montaż:
1.9.1. piłkochwyt z siatki polietylenowej fi 3 o oczkach 10x10 osadzony w fundamentach
 • na skarpie długość 24m, wysokość 3m
 • od strony pola długość 24m, wysokość 5m
1.9.2. montaż – osadzenie w tulejach bramek aluminiowych o wym. 7,32x2,44
1.10. Roboty ziemne
Roboty ziemne, przy budowie zadania sprowadzają się do wykonania następującego zakresu robót:
 • zdjęcie ziemi urodzajnej (humusu) z powierzchni projektowanego boiska z pryzmowaniem urobku w hałdach,
 • wykonanie koryta pod nawierzchnię boiska mechanicznie spycharkami (równiarkami) (odspojenie gruntu rodzimego w wykopie i przemieszczenie w nasypy, ukopanie i dowóz gruntu brakującego na nasypy),
 • wykonanie mieszanek na warstwy wegetacyjną i darniową,
 • wykonanie wykopów ręcznych pod słupki bramek i piłkochwytów,
 • wykonanie warstwy wegetacyjnej
1.11. Wpływ obiektu na środowisko
Projektowany obiekt nie zmienia globalnie oddziaływania terenu objętego opracowaniem na środowisko – nawierzchnia trawiasta:
 • emisja spalin pozostaje na tym samym poziomie,
 • poziom hałasu, wibracji i promieniowania – jw.,
 • wody opadowe pozostają niezmienione – wsiąkają w grunt.
1.12. Uwagi końcowe
1.12.1. Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp, wiedzą i sztuką budowy dróg, terenów zielonych i boisk piłkarskich o nawierzchni trawiastej.
1.12.2. Zaleca się dokonanie pomiarów na miejscu inwestycji z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Istnieje możliwość dokonania wizji w obecności inspektora Urzędu Gminy – Mariusza Kowalkowskiego tel. (89) 645-54-45.
1.12.3. Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca.
1.12.4. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu