Dyrektor (archiwalna wersja informacji) - Szczegóły ogłoszenia - Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: Or.2111.3.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Organizacyjno - Oświatowy

Data udostępnienia: 2018-05-09

Ogłoszono dnia: 2018-05-09 przez Barbara Breńska-Leliwa

Termin składania dokumentów: 2018-06-04 16:00:00

Nr ogłoszenia: Or.2111.3.2018

Zlecający: Wójt Gminy Lubawa

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Konkurs prowadzony jest w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn.zm.) , przepisy wykonawcze do ustawy , w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U. z 2017 r. ,Nr 1587) , rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko  kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597.) oraz niniejszego ogłoszenia konkursowego.
 
Do konkursu może przystąpić  osoba, która spełnia łącznie warunki określone w rozporządzeniu  MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań  , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora  oraz inne stanowisko kierownicze , w publicznym przedszkolu , publicznej szkole podstawowej , publicznej szkole ponadpodstawowej  oraz publicznej placówce (Dz.U.z 2017 r. poz. 1597)tj. :   
 
1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel  mianowany  lub dyplomowany , który spełnia łącznie następujące wymagania :
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  w danym przedszkolu, szkole lub placówce ;
 
2) ukończył studia wyższe  lub studia podyplomowe, z zakresu  zarządzenia  albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie  placówek doskonalenia  nauczycieli ;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela  lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej  na stanowisku nauczyciela akademickiego ;
4) uzyskał :
  a) co najmniej dobrą ocenę  pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy  lub 
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c)  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy  w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku , o którym
mowa  w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe , jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora ;
5)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do  wykonywania  pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych ; 
7) nie był prawomocnie ukarany  karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 z póź.zm) , a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną , o której mowa w art.140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. , poz. 1842 ,z późn.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne ; 
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego ;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1311);
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. , poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. , poz. 60).    
 
  - ponadto złożył oświadczenie lustracyjne , lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty - zgodnie z art. 7 ust. 1 i 3a  ustawy z dnia 18 października  2006 r. o ujawnianiu  informacji  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz.1721 z późn.zm.) dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. przystępujących  do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej.
 
  1. Stanowisko dyrektora  publicznej szkoły podstawowej  może zajmować również  nauczyciel mianowany lub dyplomowany , który :
    1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier  lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne  i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej , oraz
    2. spełnia  wymagania określone w § 1  pkt 2-11 rozporządzenia  MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań  , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora  oraz inne stanowisko kierownicze , w publicznym przedszkolu , publicznej szkole podstawowej , publicznej szkole ponadpodstawowej  oraz publicznej placówce (Dz.U.z 2017 r. poz. 1597)
3.  Stanowisko dyrektora  w publicznej szkole może zajmować również :
1) nauczyciel mianowany  lub dyplomowany , zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie  organu administracji rządowej , kuratorium oświaty , Centrum Edukacji Artystycznej , Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i       okręgowych komisjach  egzaminacyjnych , lub
    2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany  urlopowany lub zwolniony  z obowiązku świadczenia  pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1881)
    -  spełniający wymagania określone w rozporządzeniu , z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej  dobrej oceny pracy albo pozytywnej  oceny dorobku zawodowego.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Wyniósł mniej niż 6 %

V. Wymagane dokumenty:

Wskazanie wymaganych dokumentów . Oferty osób przystępujących do konkursu    muszą zawierać:
 
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej ,
 
b ) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego ,
 
c) oświadczenie  zawierające  następujące dane osobowe kandydata  :
     - imię ( imiona) i nazwisko,
     - datę i miejsce urodzenia ,
     - obywatelstwo ,
     - miejsce zamieszkania  ( adres do korespondencji ) ,
 
d)  poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopie dokumentów  potwierdzających  posiadanie  wymaganego stażu pracy , o którym mowa w lit. b):  świadectw pracy , zaświadczeń o zatrudnieniu  lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia ,
 
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających  posiadanie wymaganego wykształcenia , w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą ,
 
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego 
    znajomość języka polskiego , o którym mowa w ustawie z dnia 7 października  1999 r. o języku polskim  (Dz.U. z 2011 r. , poz. 224 i 455, z 2015 r., poz. 1132 oraz z 2017 r., poz.60) – w przypadku cudzoziemca ,
 
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenie lekarskiego  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ,
 
h) oświadczenie , że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia  publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 
i) oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
 
j)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie  dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311) ,
 
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku , o którym mowa w art. 7 ust.1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r., poz.1721 z późn.zm.) –  w przypadku kandydata  na dyrektora  publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. ,
 
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania  stopnia nauczyciela  mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela ,
 
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy  lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego,
 
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 1189) , lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. , poz. 1842 z późn.zm.)- w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego ,
 
o) oświadczenie , że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych ;
 
Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę  kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały  dokumentów, o których mowa w ust.2 pkt 4 lit. d-g, l i m  rozporządzenia  MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r., poz. 1587) .
 
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-06-04 16:00:00
b. Sposób:
Informacja o : 
a) sposobie i terminie składania ofert :
 
Oferty należy składać  w zamkniętych  kopertach z podanym imieniem , nazwiskiem i adresem zwrotnym ( adresem do korespondencji)   kandydata i nr telefonu w  Sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa , w godzinach pracy Urzędu   na adres  :
 
Urząd Gminy Lubawa, Fijewo 73 , p-ta 14–260 Lubawa,  pokój nr  1 ( sekretariat) 
tel. (89) 645-54-18 lub 645-54-10
 w terminie do dnia 04 czerwca 2018 r. ( poniedziałek) do godz. 16,00 ,
 
 Na kopercie oprócz  w/w danych teleadresowych powinien znajdować się dopisek :
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im  ………………..w ………………………… ”  ( podać nazwę i adres  szkoły podstawowej , której konkurs dotyczy) .W przypadku dostarczenia dokumentów za pomocą poczty decyduje 
 
 
data wpływu oferty do Urzędu Gminy Lubawa ( a nie data stempla pocztowego)  . Oferty, które wpłyną do Urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 
  1. Nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
 
c) sposobie powiadomienia kandydatów  o terminie i miejscu  przeprowadzenia postępowania  konkursowego :
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lubawa.
 
Konkurs przeprowadzony zostanie nie później  niż w ciągu 14 dni roboczych  od upływu terminu składania ofert przez kandydatów , wskazanego w ogłoszeniu konkursu.
 
 
Przewodniczący Komisji  ustala termin i miejsce  posiedzenia komisji , o czym powiadamia pisemnie  w postaci papierowej pozostałych członków komisji  oraz kandydatów , nie później  niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na podany adres zwrotny.
c. Miejsce:
Urząd Gminy Lubawa, Fijewo 73 , p-ta 14–260 Lubawa,  pokój nr  1 ( sekretariat) 
tel. (89) 645-54-18 lub 645-54-10
 w terminie do dnia 04 czerwca 2018 r. ( poniedziałek) do godz. 16,00.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu