ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: Or. 2111.1.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Prątnicy

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Organizacyjno - Oświatowy

Data udostępnienia: 2017-05-11

Ogłoszono dnia: 2017-05-11 przez Barbara Breńska-Leliwa

Termin składania dokumentów: 2017-06-01 00:00:00

Nr ogłoszenia: Or. 2111.1.2017

Zlecający: Wójt Gminy Lubawa

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić  osoba, która spełnia łącznie warunki określone w rozporządzeniu  MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań  , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora  oraz inne stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych  placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn.zm.) tj. :   
 
1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel  mianowany  lub dyplomowany , który spełnia łącznie następujące wymagania :
1) ukończył  studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w  danej szkole ;
2) ukończył studia wyższe  lub studia podyplomowe z zakresu  zarządzenia  albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą , prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie  placówek doskonalenia  nauczycieli ;
3) posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela  lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej  na stanowisku nauczyciela akademickiego ;
4) uzyskał :
a) co najmniej dobrą ocenę  pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy  lub ,
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,
c)  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy  w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku , o którym
mowa  w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
  oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora
 
5)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do  wykonywania  pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną ,  o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 z późn.zm.) , a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. , poz. 1842 z późn.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne ; 
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego ;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 z późn.zm.) 
 
  - ponadto złożył oświadczenie lustracyjne , lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Warmińsko _ Mazurskiego Kuratora Oświaty - zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r.  o zmianie ustawy o ujawnianiu  informacji  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz.1721 z późn.zm.) dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. przystępujących  do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej.
 
2.  Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany , który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie  albo nauczycielskie kolegium języków obcych , posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w  § 1 pkt 2-9 rozporządzenia MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
    
 3.  Do konkursu może przystąpić  nauczyciel mianowany lub dyplomowany , zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej , kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej ,Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach  egzaminacyjnych , oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany  urlopowany lub zwolniony  z obowiązku świadczenia  pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1881), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu , z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej  dobrej oceny pracy albo pozytywnej  oceny dorobku zawodowego.

V. Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
 
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej ;
 
b) poświadczoną  przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata ;
 
c ) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego ,
 
d) oryginały lub  poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopie dokumentów  potwierdzających  posiadanie  wymaganego stażu pracy , o którym mowa w lit. c ;
 
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia , w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą ;
 
f)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ;
 
g) oświadczenie , że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia  publicznego lub postępowanie dyscyplinarne ;
 
h) oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ;
 
i)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie  dyscypliny finansów publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn.zm.) ;
 
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku , o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.Dz.U. z 2016r., poz.1721 z późn.zm.) – (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. przystępujących  do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej).
 
k) oryginał  lub poświadczoną przez  kandydata za zgodność z oryginałem kopię  aktu nadania  stopnia nauczyciela  mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela ;
 
l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy  lub oceny dorobku zawodowego –w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego;
 
ł) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( t.j.Dz. U. z 2016 r. , poz. 1379 z późn.zm.) , lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz.U. z 2016 r. , poz. 1842 z późn.zm.)- w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego ;
 
m)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  ( t.j.Dz.U.z 2016 r,poz. 922 z późn.zm.), w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
 
Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę  kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały  dokumentów , o których mowa w ust.2 pkt 4 lit b, d, e, k i l  rozporządzenia  MEN z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora  publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010r. Nr 60, poz. 373) .

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-06-01 00:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać  w zamkniętej  kopercie z podanym adresem zwrotnym  w  Sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa, w godzinach pracy Urzędu   na adres :
 
Urząd Gminy Lubawa, Fijewo 73 , p-ta 14–260 Lubawa,  
tel. (89) 645-54- 18 lub 645-54-10
   w terminie do dnia  1 czerwca 2017 r. ( czwartek).
 
Na kopercie powinien znajdować się dopisek :
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy ”  oraz dane teleadresowe kandydata : imię , nazwisko kandydata i jego adres  do korespondencji . W przypadku dostarczenia dokumentów za pomocą poczty decyduje  data wpływu oferty do Urzędu Gminy Lubawa . Oferty, które wpłyną do Urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 
c. Miejsce:
Urząd Gminy Lubawa, Fijewo 73 , p-ta 14–260 Lubawa,  
tel. (89) 645-54- 18 lub 645-54-10
   w terminie do dnia  1 czerwca 2017 r. ( czwartek).
 
 
 

VII. Informacje dodatkowe:

Sposób powiadomienia kandydatów  o terminie i miejscu  przeprowadzenia postępowania  konkursowego:
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lubawa.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji. 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Breńska-Leliwa Data wytworzenia informacji: 2017-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Breńska-Leliwa Data wprowadzenia do BIP 2017-05-11 13:35:51
Wprowadził informację do BIP: Karol Prass Data udostępnienia informacji: 2017-05-11 13:43:41
Osoba, która zmieniła informację: Karol Prass Data ostatniej zmiany: 2017-06-22 11:42:55
Artykuł był wyświetlony: 1033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu