ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Referat Finansowo-Podatkowy

Łączne zobowiązanie pieniężne

Referat Finansowo-Podatkowy

Odpis z rejestru instytucji kultury

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Podatek leśny od osób fizycznych

Referat Finansowo-Podatkowy

Podatek leśny od osób prawnych

Referat Finansowo-Podatkowy

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Referat Finansowo-Podatkowy

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Referat Finansowo-Podatkowy

Podatek od posiadania psów

Referat Finansowo-Podatkowy

Podatek od środków transportowych.

Referat Finansowo-Podatkowy

Podatek rolny od osób fizycznych

Referat Finansowo-Podatkowy

Podatek rolny od osób prawnych

Referat Finansowo-Podatkowy

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania osoby na pobyt stały, czasowy trwający ponad 3 miesiące

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Udostępnienie danych osobowych

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Udostępnienie przydomowej oczyszczalni ścieków

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Referat Finansowo-Oświatowy

Wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zasiłek szkolny

Referat Finansowo-Oświatowy

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne 2017/2018

Referat Finansowo-Oświatowy

Wniosek o wpis/zmianę/wykreślenie/zawieszenie/wznowienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wydanie, wymiana dowodu osobistego

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na wniosek przedsiębiorcy

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wymeldowanie z pobytu stałego

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Wymeldowanie z pobytu stałego

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Wymeldowanie z pobytu stałego, z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze decyzji administracyjnej

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy)

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Zameldowanie na pobyt stały

Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Referat Finansowo-Podatkowy

Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Referat Finansowo-Podatkowy

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży/ poza miejscem sprzedaży.

Referat Finansowo-Podatkowy

Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest oraz ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (2013r).

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 r.

Referat Finansowo-Podatkowy
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu