O Biuletynie Informacji Publicznej - O Biuletynie - Urząd Gminy Lubawa
ˆ

O Biuletynie

Szczegóły informacji

O Biuletynie Informacji Publicznej

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2009-04-09 11:43:16 Informacja ogłoszona dnia 2009-04-09 11:43:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II „WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA” wskazano, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...)”. Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych.

W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określając zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej wskazała także trzy tryby dostępu do takich informacji. Na pierwszym miejscu ustawa wymieniła tryb ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:
- stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych,
- strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.

Do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności (a więc nie jest to lista zamknięta) następujące podmioty:
1.  organy władzy publicznej,
2.  organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
3.  podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
4.  podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,
5.  podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,
6.  podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,
7.  podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,
8.  podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,
9.  podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,
10. podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
11. związki zawodowe i ich organizacje,
12. partie polityczne,
13. inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną. Minister właściwy ds. informatyzacji zobligowany jest do budowy i utrzymania strony głównej biuletynu.
Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem - między innymi:
- swój status prawny lub formę prawną,
- przedmiot działania i kompetencje,
- organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
- majątek, którym dysponuje,
- tryb działania,
- sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
- informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Reasumując - Biuletyn Informacji Publicznej stanowi krok na drodze do uzyskania przez wszystkich spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej.
Wszystkie strony Biuletynu Informacji Publicznej muszą być wykonane w zgodzie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, co nakłada obowiązek wykonania stron stron WWW w standardach HTML 4.01, XHTML 1.0 lub HTML 3.2. Należy podkreślić, iż obliguje to podmioty do wykonania stron poprawnych syntaktycznie, co ułatwia wszystkim zainteresowanym dostęp do BIP za pomocą różnych urządzeń elektronicznych (komputer osobisty, komputer naręczny, telefon komórkowy itp.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Bielicki Marcin Data wytworzenia informacji: 2009-04-09 11:43:16
Osoba, która odpowiada za treść: Pawłowski Jan Data wprowadzenia do BIP 2009-04-09 11:43:16
Wprowadził informację do BIP: Marcin Bielicki Data udostępnienia informacji: 2009-04-09 11:43:31
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Bielicki Data ostatniej zmiany: 2009-04-09 13:43:31
Artykuł był wyświetlony: 4060 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa